Ανάλυση περιεχομένου των ιστοσελίδων ελληνικών επιχειρήσεων με επίκεντρο την εταιρική κοινωνική ευθύνη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανάλυση περιεχομένου των ιστοσελίδων ελληνικών επιχειρήσεων με επίκεντρο την εταιρική κοινωνική ευθύνη

Κολόκα, Αλεξάνδρα
Κρίκου, Γεωργία

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να μελετήσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των επιχειρήσεων, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες εταιρείες μέσω των ιστοσελίδων τους. Η μεθοδολογία της εργασίας στηρίζεται στη συλλογή δευτερογενών δεδομένων, μέσα από βιβλία, άρθρα σε περιοδικά, αλλά και μέσα από τις ιστοσελίδες των επιχειρήσεων που μελετήθηκαν. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα μέσα από την ανάλυση του περιεχομένου των ιστοσελίδων των επιχειρήσεων, αλλά και ποσοτική έρευνα, από την οποία εξήχθησαν ποσοτικά συμπεράσματα αναφορικά με την ΕΚΕ των υπό μελέτη επιχειρήσεων. Για την επιλογή του δείγματος της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δειγματοληψίας ευκολίας, η οποία πραγματοποιήθηκε από την έγκυρη βάση δεδομένων της Statbank. Το δείγμα αποτέλεσαν 220 εταιρείες. Έγινε αναζήτηση στους ιστότοπους των εταιρειών για το κατά πόσο παρέχουν ικανοποιητική πληροφόρηση σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη που προσφέρουν. Τα σημεία που επιλέχτηκαν για την εξαγωγή του ποιοτικού αποτελέσματος είναι η χρήση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων(ΔΛΠ), το είδος της εταιρείας, η ύπαρξη ΕΚΕ και Ιστοσελίδας, εμφανή αναφορά στην ΕΚΕ, περιεχόμενο της ΕΚΕ, προσβασιμότητα. Όλα τα στοιχεία αξιολογήθηκαν με το Ναι ή Όχι. Τέλος, πραγματοποιήθηκε η ανάλυση μέσα από το πρόγραμμα EXCEL όπου και εξήχθησαν τελικά αποτελέσματα προς σχολιασμό. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι, από όλους τους εξεταζόμενους κλάδους, ο κλάδος των τραπεζών παρουσίασε μεγαλύτερα ικανοποιητικά ποσοστά σε όλους τους εξεταζόμενους τομείς, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε ο κλάδος της ελληνικής βιομηχανίας, του εμπορίου και τελευταίος ο κλάδος των ΔΕΚΟ.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρική διακυβέρνηση
Επιχειρήσεις - Δίκτυα υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.