Εταιρική κοινωνική ευθύνη και οικονομική κρίση: μελέτη περίπτωσης μιας εταιρείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Εταιρική κοινωνική ευθύνη και οικονομική κρίση: μελέτη περίπτωσης μιας εταιρείας

Στρίγγλη, Κωνσταντίνα
Λαγού, Σταυρούλα

Βασικός στόχος της παρούσης εργασίας είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο υλοποιούνται στρατηγικές συναφείς με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στον Ελληνικό χώρο σήμερα, υπό το πρίσμα της σοβαρής οικονομικής κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο, διερευνάται καταρχήν η υπάρχουσα βιβλιογραφία, και παρουσιάζονται αναλυτικά έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο. Γίνεται αναφορά στην πορεία της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από τις αρχές του 20ου αιώνα ως και σήμερα, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της και τα σημαντικότερα πεδία εφαρμογής της, ενώ γίνεται αναφορά και στις συνθήκες και προϋποθέσεις για την ενίσχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις επιχειρήσεις σήμερα. Πέρα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για το συγκεκριμένο θέμα, στα πλαίσια της εργασίας εξετάζεται μια συγκεκριμένη περίπτωση εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο της τηλεφωνίας, η Vodafone. Η μελέτη περίπτωσης περιλαμβάνει τόσο παρουσίαση δεδομένων αναφορικά με την εταιρεία και το πώς δραστηριοποιείται σε σχέση με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, όσο και μια συνέντευξη με στέλεχος της εταιρείας. Εξάλλου, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών έχει όπως και το σύνολο της οικονομίας υποστεί τις συνέπειες της οικονομικής ύφεσης των τελευταίων ετών, και κρίνεται σκόπιμο να μελετηθεί το κατά πόσο οι δραστηριότητες μιας επιχείρησης σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχουν μεταβληθεί ή όχι τα τελευταία χρόνια. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, φάνηκε σαφώς καταρχήν η ιδιαίτερη σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Επιπλέον, σχετικά με την μελέτη περίπτωσης, οι δράσεις της επιχείρησης στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι σημαντικές και σε καμία περίπτωση δεν έχουν μειωθεί λόγο της οικονομικής κρίσης. Το αντίθετο, όπως φάνηκε έχουν γίνει προσπάθειες ενίσχυσης των δράσεων αυτών, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό την σημερινή εποχή.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρική διακυβέρνηση
Έλεγχος, Εσωτερικός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.