Διαδρομές της επικοινωνίας σε μια πολυεθνική επιχείρηση: η περίπτωση των JUMBO

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Διαδρομές της επικοινωνίας σε μια πολυεθνική επιχείρηση: η περίπτωση των JUMBO

Καραγεώργος, Ευάγγελος
Στεφανόπουλος, Ευστάθιος

Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία έγινε προσπάθεια να ερευνηθούν οι ροές και οι διαδρομές επικοινωνίας σε μια πολυεθνική επιχείρηση. Για να στηριχτούν τα θεωρητικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στο πρώτο μέρος της εργασίας, ασχοληθήκαμε με την ανάλυση περίπτωση μιας πολυεθνικής εταιρίας, της Jumbo. Α.Ε. Το πρόβλημα που ερευνάτε σε αυτήν την πτυχιακή είναι ο τρόπος που επικοινωνεί μια επιχείρηση, ποιες είναι οι ροές της επικοινωνίες που υπάρχουν, πως συνδέονται μεταξύ τους και πόσο σημαντικές είναι αυτές οι διαδρομές της επικοινωνίας για μια μεγάλη επιχείρηση η οποία επεκτείνεται και σε άλλες αγορές. Αυτή η έρευνα λαμβάνει χώρα για να υπάρξει μια καλύτερη κατανόηση της Εταιρικής Επικοινωνίας και της Εταιρικής Επικοινωνιακής Στρατηγικής που ακολουθείται από μια επιχείρηση. Ένας ακόμα λόγος είναι η ανάλυση των τρόπων με τους οποίους η επιχείρηση επικοινωνεί. Να σημειωθεί ότι γίνεται ανάλυση όλων των τρόπων που επικοινωνεί μια πολυεθνική εταιρία από της εσωτερική επικοινωνία, με τους εργαζομένους, τους πελάτες και της προμηθευτές της όσο και την εξωτερική επικοινωνία που ασχολείται με την επικοινωνία με εκείνα τα μέρη που είναι στο εξωτερικό περιβάλλον της όπως το κράτος. Ένας ακόμα λόγος για τον οποίο γίνεται αυτή η εργασία είναι η καλύτερη και πιο συγκεκριμένη ανάλυση μιας συγκεκριμένης επιχείρησης και στην περίπτωσή μας αποφασίστηκε να αναλυθεί η περίπτωση της επιχείρησης των Jumbo. Η επιχείρηση Jumbo αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα για να κατανοήσουμε με ποιο τρόπο μπορεί μια επιχείρηση να επικοινωνεί και πως αυτό βελτιώνει την εικόνα της και την αποτελεσματικότητα της, αν έχει μια επιτυχημένη Εταιρική Επικοινωνιακή Στρατηγική, ενώ από την άλλη πως αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της μη αποτελεσματικής Εταιρικής Επικοινωνιακής Επικοινωνίας. Στην συγκεκριμένη έρευνα, η ανάλυση της επιχείρησης Jumbo, γίνεται με την χρήση της μεθόδου της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας και ένα μεγάλο μέρος των δεδομένων προέρχεται από τη προσωπική παρατήρηση. Η παρατήρηση αποτελεί σημαντική μεθοδολογία στην διαδικασία της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας, όμως δεν είναι η μόνη. Οι συνεντεύξεις, η ιστορική ανάλυση, οι αναλύσεις περιπτώσεων, η συγκριτική μέθοδος, αποτελούν μέρος της μεθοδολογίας της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας. Για την ανάλυση αυτή αναλύθηκε η μέθοδος της ποιοτικής κοινωνικής. έρευνας και δόθηκαν κάποια θεωρητικά στοιχεία για τις διαφορετικές προσεγγίσεις αυτής της μεθόδου. Με την χρήση της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας έγινε προσπάθεια να καταγραφούν οι διαδρομές τις επικοινωνίας που υπάρχουν στη επιχείρηση Jumbo. Αυτή η καταγραφή έγινε με την χρήση διαφόρων τεχνικών όπως της παρατήρησης και της συμμετοχικής παρατήρησης, ερωτηματολόγια και μικρές συνεντεύξεις. Στην συνέχεια αναλύθηκαν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο και αναλύθηκαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, τα προβλήματα της Εταιρικής Επικοινωνιακής Στρατηγικής των Jumbo.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολυεθνικές εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση
Επιχειρήσεις - Ανταγωνιστικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.