Αλγόριθμοι επεξεργασίας εικόνας: τεχνικές εξαγωγής χαρακτηριστικών για αναγνώριση αντικειμένων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Αλγόριθμοι επεξεργασίας εικόνας: τεχνικές εξαγωγής χαρακτηριστικών για αναγνώριση αντικειμένων

Νικολάου, Χριστίνα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη τεχνικών βελτίωσης ποιότητας εικόνας, η ανάπτυξη αλγορίθμων ανίχνευσης και συμπίεσης ψηφιακής εικόνας καθώς και η αναφορά στα σήματα και στις αναπαραστάσεις αυτών. Και τέλος η ανάλυση τεχνικών εξαγωγής χαρακτηριστικών για αναγνώριση αντικειμένων, όπου αναφερόμαστε σε δύο μεθόδους που έχουν είδη αναπτυχθεί την Matching Pursuit και την Basis Pursuit και αναπτύσσουμε τον κώδικα μίας τρίτης μεθόδου, της High Resolution Pursuit. Οι τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας ψηφιακής εικόνας βελτιώνουν την υποκειμενική ποιότητα της εικόνας τονίζοντας ορισμένα χαρακτηριστικά της και μειώνοντας το θόρυβο. Λειτουργίες αποκατάστασης και βελτίωσης της ποιότητας εικόνας μπορούν να θεωρηθούν σαν δυσδιάστατα ψηφιακά φίλτρα. Στην πλειοψηφία τους τα φίλτρα αποκατάστασης εικόνας είναι γραμμικά και υλοποιούνται στο πεδίο των συχνοτήτων. Φυσικά, υπάρχουν και μη γραμμικές τεχνικές αποκατάστασης εικόνας. Για τη βελτίωση της ποιότητας της εικόνας χρησιμοποιούμε κυρίως υλοποιήσεις στο πεδίο των χωρικών συντεταγμένων. Οι ακμές είναι βασικά χαρακτηριστικά της εικόνας. Φέρουν χρήσιμες πληροφορίες για τα όρια των αντικειμένων, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανάλυση εικόνας, προσδιορισμό αντικειμένων, καθώς επίσης και για εφαρμογές φιλτραρίσματος εικόνας. Ο όρος συμπίεση ψηφιακής εικόνας αναφέρεται σε ένα σύνολο τεχνικών και αλγορίθμων που έχουν σαν βασικό σκοπό την εξοικονόμηση της απαιτούμενης μνήμης για την αναπαράσταση και αποθήκευση ψηφιακών εικόνων. Η αποθήκευση μιας ψηφιοποιημένης εικόνας η οποία προέρχεται από μια απλή δειγματοληψία του αναλογικού σήματος οδηγεί σε κακή διαχείριση της μνήμης. Επίσης η συμπίεση προσφέρει και ελάττωση του χρόνου και του εύρους ζώνης μετάδοσης. Τόσο ο φυσικός όσο και ο τεχνητός κόσμος αποτελούνται από συστήματα, τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω σημάτων. Τα σήματα περιέχουν πληροφορία σχετικά με τη συμπεριφορά ή τη φύση ενός φαινομένου. Η ψηφιακή επεξεργασία σήματος ασχολείται με την ψηφιακή αναπαράσταση των σημάτων και την ανάλυση, τροποποίηση και εξαγωγή πληροφοριών από αυτά, με τη βοήθεια ψηφιακών επεξεργαστών. Στις περιπτώσεις που θέλουμε να αφαιρέσουμε τον θόρυβο από ένα σήμα χρησιμοποιούμε συνήθως το μετασχηματισμό Fourier ή Wavelet. Για την αναγνώριση αντικειμένου που βασίζεται πάνω στο πρότυπο ταιριάσματος εκτελείται με τη σύγκριση ενός δεδομένου σήματος στοιχείων με ένα σύνολο πρότυπων σημάτων. Σχετικοί μέθοδοι είναι η Matching Pursuit, όπου είναι ένας επαναλαμβανόμενος, προσαρμοστικός αλγόριθμος για την ανάλυση σημάτων, η Basis Pursuit όπου είναι βασισμένη στην επίλυση μιας μεγάλης κλίμακας προβλήματος βελτιστοποίησης και τέλος η High Resolution Pursuit, η οποία είναι συνδυασμός των δύο προηγούμενων μεθόδων λαμβάνοντας υπόψη την υπολογιστική ταχύτητα του MP καθώς επίσης και τις φυσικά σημαντικές αντιπροσωπεύσεις της BP.

Thesis
NonPeerReviewed

Αλγόριθμοι
Επεξεργασία εικόνας - Ψηφιακές τεχνικές
Ψηφιακή τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.