Αναβάθμιση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περίπτωση της πόλεως της Λεμεσού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Αναβάθμιση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περίπτωση της πόλεως της Λεμεσού

Αναστασίου, Ευθύμιος

Μετά τον πρόλογο και την εισαγωγή ακολουθεί το πρώτο κεφάλαιο, στο οποίο επιχειρείται μια σύντομη περιγραφή του ιστορικού και οργανωτικού πλαισίου. Επίσης, καταγράφεται η περιβαλλοντική νομοθεσία και πολιτική, οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν, η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση του πληθυσμού, διάφορες συνθήκες υγείας και χρήση ενέργειας, καθώς και οι μελλοντικές προοπτικές του τουρισμού. Το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην πόλη της Λεμεσού. Αφού γίνει μια ιστορική και κοινωνικο-οικονομική ανασκόπηση στην οποία σημειώνεται ο πληθυσμός, αναφέρεται ο τουρισμός και η οικονομία, γίνεται σχολιασμός της περιβαλλοντικής πολιτικής και αξιοποίησης του εδάφους της Λεμεσού. Εξάλλου, γίνεται επίσης αναφορά στις αστικές μεταφορές της πόλης και στην υδατοπρομήθεια. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μετά από ένα ορισμό, ακολουθεί αναφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση στην Κύπρο, στην πολεοδομική νομοθεσία, ενώ καταγράφονται διάφορες πρόνοιες και νομοθεσίες. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι διάφορες υποεπιτροπές του Δήμου, οι αρμοδιότητές τους και οι εξουσίες τους, με σημείο αναφοράς τον Δήμαρχο, τη Διαχειριστική Επιτροπή και διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται σύντομη αναφορά στις διεθνείς συμβάσεις που αφορούν στο Δήμο του Λεμεσού, ενώ ακολουθεί ο επίλογος και τα παραρτήματα στα οποία περιλαμβάνονται ο Περί του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νόμος, δύο συνεντεύξεις (με Δημοτικό Σύμβουλο και Δημοτικό Υπάλληλο) και τα συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Τοπική αυτοδιοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.