Γεωτεχνική μελέτη οδοποιίας = Geotechnical study of road construction

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Γεωτεχνική μελέτη οδοποιίας = Geotechnical study of road construction

Δημητριάδης, Γεώργιος
Ξανθόπουλος, Νικόλαος

Αντικείμενο της μελέτης είναι η αξιολόγηση των γεωτεχνικών συνθηκών, στις θέσεις των γεωτρήσεων και φρεάτων που επιβλέψαμε στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών Συμβούλου. Αξιολογούνται συνολικά 9 γεωτρήσεις και 20 φρέατα. ε αντιπροσωπευτικά δείγματα των γεωτρήσεων εκτελέσθηκαν εργαστηριακές δοκιμές κατάταξης και αντοχής προκειμένου να διερευνηθούν επαρκώς οι φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των γεωτεχνικών σχηματισμών που συναντώνται στο υπέδαφος. Τα εδαφικά δείγματα, αδιατάρακτα και διαταραγμένα, υποβλήθηκαν σε δοκιμές κατάταξης, ήτοι κοκκομετρική ανάλυση, προσδιορισμό φυσικής υγρασίας, προσδιορισμό ορίων Atterberg, προσδιορισμό ειδικού βάρους και οργανικών. Αντιπροσωπευτικά δείγματα υποβλήθηκαν, επιπλέον των δοκιμών κατάταξης, σε δοκιμές ανεμπόδιστης θλίψης, δοκιμές ταχείας και βραδείας διάτμησης (UU και CU αντίστοιχα), δοκιμές τριαξονικής θλίψης με και χωρίς μέτρηση της πίεσης των πόρων (CUPP και UU αντίστοιχα) και σε δοκιμές συμπιεστότητας. Τα δείγματα βραχωδών σχηματισμών υποβλήθηκαν σε δοκιμές μονοαξονικής θλίψηςκαι δοκιμές σημειακής φόρτισης.

Thesis
NonPeerReviewed

Οδοποιία
Γεωτρήσεις
Σήραγγες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.