Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Θέματα Φ.Π.Α. Ν.1642/86

Βλάχος, Αριστείδης

Ξεκινώντας αυτή την εργασία για το Φ.Π.Λ. (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας), θεώρησα σωστό να αναφέρω πρωταρχικά μερικά γενικά στοιχεία που σχετίζονται μ’ αυτόν τον φόρο και στην συνέχεια τον ορισμό του Φ.Π.Α.. Η πιο σημαντική φορολογική μεταβολή τα τελευταία χρόνια είναι η κατάργηση των σωρευτικών φόρων δαπάνης και η αντικατάσταση τους από ένα φόρο, γνωστό ως (Φόρο Προστιθέμενης Αξίας). Αυτός ο φόρος ενοποιεί σ' ένα νομοθέτημα μια σειρά άλλων φόρων καταναλώσεως ( Φ.Κ.Ε. και τα Τέλη Χαρτοσήμου). Η εφαρμογή του φόρου επιβάλλεται τόσο για λόγους οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής όσο και για λόγους απλοποίησης, εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού του ισχύοντος στην χώρα μας συστήματος έμμεσης φορολογίας που παρουσίαζε πολλά και σοβαρά μειονεκτήματα τα οποία επιδρούν αρνητικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας μας. Φ.Π.Α.: Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) που εφαρμόζεται στη χώρα μας από 1.1.1987 (Ν. 1642/1986 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1676/1986), από συμβατική υποχρέωση της χώρας μας προς την ΕΟΚ, με βάση την 6η ντιρεκτίβα της, που ισχύει για όλες της χώρες είναι φόρος καταναλώσεως που επιβάλλεται στην προστιθέμενη αξία των αγαθών και υπηρεσιών σε όλα τα στάδια της παραγωγικής και εμπορικής διαδικασίας, καθώς και στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του νόμου, ο Φ.Π.Α. επιρρίπτεται σε βάρος του αντισυμβαλλόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο επιβαρύνεται με τον Φ.Π.Α. όπως και ο τελευταίος καταναλωτής. Η επιχείρηση φέρνει το "φορολογικό βάρος" γιατί έχει νομική υποχρέωση να καταβάλλει το Φ.Π.Α. στο Δημόσιο, έστω και αν δεν τον εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο. Αυτό γίνεται διότι ο Φ.Π.Α. είναι έμμεσος φόρος και βαρύνει τον τελικό καταναλωτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.