Διεθνή λογιστικά πρότυπα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Διεθνή λογιστικά πρότυπα

Παλάγκα, Καλλιόπη

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία ασχολείται με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Κάνει αναφορά στο χρονοδιάγραμμα και το καθεστώς των λογιστικών οδηγιών καθώς και στο μηχανισμό προσαρμογής τους. Αναφέρει το νομικό πλαίσιο και ποιες επιχειρήσεις πρέπει να τα εφαρμόζουν. Στη συνέχεια παραθέτει έναν πίνακα με τις κυριότερες διαφορές ανάμεσα στα Δ.Λ.Π - Ε.Γ.Λ.Σ.. Τέλος εξετάζει τα παρακάτω Διεθνή Λογιστικά πρότυπα: ΔΛΠ2 Αποθέματα, ΔΛΠ 8 Αποτελέσματα περιόδου, ΔΛΠ 17 Μισθώσεις, ΔΛΠ 18 Έσοδα, ΔΛΠ 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης, ΔΛΠ 21 Επίδραση των μεταβολών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού, ΔΛΠ 36 Απαξίωση, περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις, ΔΛΠ 38 Άυλα στοιχεία ενεργητικού, ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα, καταχωρήσεις και αποτίμηση, ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα

Thesis
NonPeerReviewed

Τυποποιημένο λογιστικό σύστημα
Λογιστική - Πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.