Η ανεργία στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις της στην ελληνική κοινωνία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η ανεργία στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις της στην ελληνική κοινωνία

Κομπογιάννη, Μαρία

Η πτυχιακή εργασία ασχολείται με το ζήτημα της ανεργίας στην Ελλάδα και τις επιπτώσεις της στην ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς διαπιστώνεται ότι το πρόβλημα της απασχόλησης του εργατικού δυναμικού της Ελλάδας όσο και μερικών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τόσο οξύ όσο και σε άλλες χώρες του πλανήτη. Η δε ανεργία αποτελεί τη σύγχρονη μάστιγα των εργαζομένων. Πλήττει δε περισσότερο τον γυναικείο πληθυσμό και κυρίως τους νέους καθώς είναι η βασική αιτία της στροφής τους στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Για την πάταξη της ανεργίας τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στη χώρα μας η βασικότερη προσπάθεια θεσμοθετείται από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ ενώ επιβεβαιώνει την αρχική ευθύνη των χωρών μελών στον τομέα της απασχόλησης φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη ανάληψης μιας κοινής δράσης, με κοινούς πολιτικούς προσανατολισμούς και τη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών ανά κράτος μέλος. Έτσι η Συνθήκη του Άμστερνταμ, παράλληλα με τις διατάξεις που αφορούν την Οικονομική και Νομισματική (ΟΝΕ), περιέχει ένα χωριστό κεφάλαιο για την απασχόληση, το οποίο αποτελεί ένα ξεκίνημα. Κάθε κράτος μέλος παραμένει κύριος ρυθμιστής της πολιτικής του, αλλά στο εξής πρέπει να την εντάσσει στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που συντονίζεται σε κοινοτικό επίπεδο. Η οικονομική πτυχή συμπληρώνεται πλέον από την κοινωνική, και η προώθηση μιας υψηλού επιπέδου απασχόλησης αποτελεί πλέον επίσημη εγγραφή στους βασικούς στόχους του συνόλου των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της Ενωμένης Ευρώπης, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι μια εγγραφή άρθρου στα νομοθετικά κείμενα αρκεί από μόνη της για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτό που έχει σημασία είναι το γεγονός ότι η αμοιβαία ενημέρωση για τις καλύτερες πρακτικές, ο συντονισμός των πολιτικών σε κάθε επίπεδο και η προώθηση του διαλόγου μεταξύ των εταίρων σε ευρωπαϊκή κλίμακα μπορούν να αποτελέσουν το επιπλέον στοιχείο που λείπει σήμερα, ώστε να βελτιωθεί σε διαρκή βάση η κατάσταση της απασχόλησης. Σε εθνικό επίπεδο οι εκάστοτε κυβερνήσεις, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (είτε θεσμικές είτε οικονομικές) για τη δραστική καταπολέμηση της ανεργίας, πρόβλημα που αποτελεί τον πρώτο εχθρό της ελληνικής οικονομίας και εμποδίζει τη θετική εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας. Ζούμε καθημερινά και στη χώρα μας το δράμα των χιλιάδων ανέργων, και κυρίως των νέων, οι οποίοι καθίστανται ευάλωτοι στη χρήση των ναρκωτικών, με όλες τις αρνητικές συνέπειες για την ελληνική κοινωνία. Ελπίζουμε ότι τα μέτρα που πάρθηκαν και εφαρμόζονται τόσο στη Ενωμένη Ευρώπη όσο και στη χώρα μας. η οποία είναι μέλος της, θα αποδώσουν και θα περιορίσουν σε μεγάλο βαθμό την ανεργία. Εξασφαλίζοντας το βασικό δικαίωμα στη εργασία και στην ζωή σχεδόν σε όλο το εργατικό δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συμβάλλουν στην ευημερία των λαών της Ευρώπης. Για αυτό θα πρέπει με μεγάλη επιμονή να καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες προκειμένου να εφαρμοστούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ο προβλεπόμενες πολιτικές και μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι εξάλειψης αν είναι δυνατόν της ανεργίας, προς όφελος των λαών της Ενωμένης Ευρώπης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανεργία
Ανεργία - Στατιστικές μέθοδοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.