Η εταιρική λογιστική ως εργαλείο αποτίμησης και ενημέρωσης στο πλαίσιο επενδυτικών αποφάσεων

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Η εταιρική λογιστική ως εργαλείο αποτίμησης και ενημέρωσης στο πλαίσιο επενδυτικών αποφάσεων

Κωνσταντινίδου, Υπατία Στ.

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση και ανάλυση της εταιρικής λογιστικής (corporate accounting) από τη σκοπιά τόσο της κοστολόγησης των κεφαλαίων μιας επιχείρησης, όσο και της παροχής πληροφόρησης για την αξιολόγηση επενδύσεων. Στην ανάλυση που επιχειρείται, και μέσα από τις μελέτες περίπτωσης που χρησιμοποιούνται, γίνεται εμφανές ότι πέραν της ενημέρωσης που οι ισολογισμοί και οι αριθμοδείκτες προσφέρουν για την χρηματοοικονομική πορεία της εταιρίας, αποτελούν και εργαλεία αποτίμησης, με την ταυτόχρονη αξιοποίηση και άλλων οικονομικών στοιχείων. Στο περιβάλλον μιας επιχείρησης προκύπτουν σύνθετες και ετερογενείς επενδυτικές προτάσεις και επομένως πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διαδικασίες και συστήματα αξιολόγησης και ιεράρχησης των επενδυτικών προτάσεων. Η αξιολόγηση μιας εταιρίας μπορεί να στηριχθεί στη χρήση των κατάλληλων αριθμοδεικτών και κοστολογικών στοιχείων και στη χρήση χρηματοοικονομικών μοντέλων που στηρίζονται στον υπολογισμό μεγεθών όπως το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC). Η θεωρία αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων παρέχει το κατάλληλο υπόβαθρο για την εκτίμηση των απαιτούμενων στοιχείων κόστους με χρήση μοντέλων όπως είναι το μοντέλο του Gordon, ή το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (CAPM). Η αποτίμηση με χρήση των εν λόγω μοντέλων, συντελεί στον καθορισμό του κόστους κεφαλαίου μιας εταιρίας σε τρέχουσες λογιστικές αξίες, καθώς και της αναλογίας ιδίων και ξένων κεφαλαίων, όπως αυτά προκύπτουν βάσει της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρίας. Δύο από τις σημαντικότερες και πλέον δημοφιλείς μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων είναι η Μέθοδος Εσωτερικής Αποδοτικότητας (IRR) και η μέθοδος Καθαρής Παρούσας Αξίας (NPV). Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος συσχέτισης του κόστους κεφαλαίου με την αξιολόγηση μιας επένδυσης, εξετάστηκε ένα παράδειγμα δυνητικών επενδύσεων με πολλαπλά σενάρια και παρουσιάστηκε μια μελέτη περίπτωσης για τη Coca Cola 3E, όπου επιχειρήθηκε μέσα από τα μεγέθη που αναγράφονται στους ισολογισμούς της και τις λογιστικές καταστάσεις των τελευταίων ετών, καθώς επίσης και από άλλα χρηματοοικονομικά δεδομένα, ο υπολογισμός του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά μοντέλα, το μοντέλο του Gordon και το CAPM.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις
Εταιρείες - Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)