Γραμμικός προγραμματισμός και μέθοδος simplex

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Γραμμικός προγραμματισμός και μέθοδος simplex

Στεργίου, Μιχάλης
Μαγριπλής, Γιάννης

Ο Γραμμικός Προγραμματισμός είναι μία τεχνική που ασχολείται με το πρόβλημα της κατανομής περιορισμένων πόρων σε ανταγωνιζόμενες δραστηριότητες καθώς και αλλά προβλήματα που έχουν παραπλήσια μαθηματική διαμόρφωση. Είναι ένα εργαλείο μεγάλης σημασίας για εμπορικούς και βιομηχανικούς οργανισμούς. Ακόμη, επειδή σχεδόν κάθε κοινωνικός οργανισμός αντιμετωπίζει προβλήματα κατανομής περιορισμένων πόρων, υπάρχει μια αυξανόμενη αναγνώριση της πλατιάς εφαρμογής της τεχνικής αυτής.Η εργασία αυτή αποπειράται να δώσει μια συνοπτική, αλλά όσο γίνεται πλήρη εικόνα του Γραμμικού Προγραμματισμού. Ο Γραμμικός Προγραμματισμός στη διεθνή ορολογία είναι γνωστός ως Linear Programming. Θεωρείται ως μία πολύ ευρέως γνωστή μέθοδο της Επιχειρησιακής Έρευνας που χρησιμοποιείτε για την επίλυση των προβλημάτων αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων, έτσι ώστε να υποβοηθήσει το έργο των διοικητικών στελεχών στη λήψη των αντίστοιχων αποφάσεων. Για την καλύτερη παρουσίαση του θέματος του Γραμμικού Προγραμματισμού η παρούσα εργασία είναι χωρισμένη στα ακόλουθα μέρη: • Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση του Γραμμικού Προγραμματισμού ξεκινώντας με μία ιστορική αναδρομή, στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην εξέλιξη της μεθόδου του γραμμικού προγραμματισμού Στο τέλος υπάρχουν κατηγορίες προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού που επιλύονται με τη μέθοδο SIMPLEX. Ακόμη υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις της μεθόδους αυτής. • Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση της διαμόρφωσης του μοντέλου του Γραμμικού Προγραμματισμού, τα βήματά του, τα είδη προβλημάτων του, όπως προβλήματα μεγιστοποίησης, ελαχιστοποίησης και ειδικές περιπτώσεις. • Στο τρίτο κεφάλαιο λόγω της πολυπλοκότητας, στην πράξη, των προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού, κρίνεται αναγκαία η αναφορά του λογισμικού επίλυσης προβλημάτων και συγκεκριμένα στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όπως επίσης και στην περιγραφή της επίλυσης προβλημάτων με την βοήθεια του EXCEL. • Στο τέταρτο κεφάλαιο για την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων του Γραμμικού Προγραμματισμού δίνεται ένα πρόβλημα, με τους περιορισμούς καθώς και την λύση του. Όπου κρίθηκε σκόπιμο χρησιμοποιούνται απλά παραδείγματα με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου του Γραμμικού Προγραμματισμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Γραμμικός προγραμματισμός
Επιχειρησιακή έρευνα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.