Ακέραιος προγραμματισμός και εφαρμογές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ακέραιος προγραμματισμός και εφαρμογές

Χαλβατζή, Αμυγδαλιά

Για την παρούσα εργασία, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο Ακέραιος Προγραμματισμός, ο οποίος αποτελεί επέκταση του Γραμμικού Προγραμματισμού. Περιλαμβάνει όλα τα προβλήματα, γραμμικά ή μη-γραμμικά, στα οποία οι μεταβλητές απόφασης μπορούν να πάρουν μόνο ακέραιες τιμές. Τα μοντέλα του χρησιμοποιούνται σε πληθώρα εφαρμογών, όπως στη διαχείριση πόρων, στη δημιουργία χρονοδιαγραμμάτων, στη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και στις δημοπρασίες (Bosch & Trick, 2004). Στόχος αυτής της εργασίας είναι η ανάδειξη του βασικότερου μαθηματικού μοντέλου επίλυσης προβλημάτων λήψης αποφάσεων, του Ακέραιου Προγραμματισμού και των εφαρμογών του μέσω της παρουσίασης της Επιχειρησιακής Έρευνας. Η παρούσα εργασία οργανώνεται στα ακόλουθα κεφάλαια: Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική εισαγωγή στο θέμα της εργασίας και παρουσιάζεται ο στόχος και η δομή της. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της Επιχειρησιακής Έρευνας. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αποσαφήνιση των σημαντικότερων μαθηματικών μοντέλων για την επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο Γραμμικό και Ακέραιο Προγραμματισμό. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι βασικότεροι αλγόριθμοι επίλυσης προβλημάτων Ακέραιου Προγραμματισμού, ο αλγόριθμος Επέκτασης και Οριοθέτησης (Branch and Bound Algorithm) και ο αλγόριθμος Επιπέδων Αποκοπής (Cutting Planes). Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση του γραφικού τρόπου επίλυσης των προβλημάτων Γραμμικού Ακέραιου Προγραμματισμού. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται μερικά από τα τυπικά προβλήματα Ακέραιου Προγραμματισμού και ο κώδικας επίλυσής τους με δυαδικό και μεικτό προγραμματισμό. Στο έβδομο κεφάλαιο αναφέρονται παραδείγματα εφαρμογής του ακέραιου προγραμματισμού σε διάφορους επιστημονικούς και επαγγελματικούς τομείς.

Thesis
NonPeerReviewed

Γραμμικός προγραμματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.