Ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών: «η περίπτωση του ΟΠΑΠ Α.Ε.

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών: «η περίπτωση του ΟΠΑΠ Α.Ε.

Τσαγγαδάς, Κωνσταντίνος
Καραθανάση, Βασιλική

Η ανάλυση των μεγεθών των λογιστικών καταστάσεων μίας εταιρείας μας παρέχει πολύτιμη πληροφόρηση τόσο για τον τρόπο λειτουργίας της και την πηγή των κεφαλαίων της αλλά και για την δυνατότητα βιωσιμότητάς της σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Για την καλύτερη κατανόηση και συλλογή πληροφοριών για την οικονομική κατάσταση μιας εταιρείας χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές χρήσης των λογιστικών μεγεθών της όπως ο υπολογισμός και η ανάλυση βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών όπως προκύπτουν από τις λογιστικές της καταστάσεις. Βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση και η αποτίμηση της εταιρείας ΟΠΑΠ Α.Ε. για την τετραετία 2012-2015 με τη χρήση δεικτών. Για το λόγο αυτό η εργασία χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών τόσο στην παγκόσμια αλλά και την εγχώρια αγορά. Γίνεται μία ιστορική αναδρομή του κλάδου στην Ελλάδα από την πρώτη εμφάνιση των τυχερών παιχνιδιών στην αρχαιότητα καθώς και την εξέλιξη αυτών στον χρόνο. Στη συνέχεια αναλύεται ο κλάδος με την βοήθεια των 5 δυνάμεων του Porter. Στο δεύτερο κεφάλαιο αρχικά γίνεται η παρουσίαση της εταιρείας ΟΠΑΠ Α.Ε. ξεκινώντας με την ιστορική αναδρομή της. Έπειτα παρουσιάζεται το προφίλ της εταιρείας, ο σκοπός της καθώς και οι θυγατρικές της εταιρείες. Τέλος, γίνεται αναφορά στην εταιρική υπευθυνότητα και στα σημαντικά κοινωνικά έργα που διακρίνουν την ΟΠΑΠ Α.Ε. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται, υπολογίζονται και αναλύονται οι μεταβολές των σημαντικότερων χρηματοοικονομικών δεικτών της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα υπολογίζονται με βάση τα στοιχεία του ισολογισμού, οι χρηματοοικονομικοί δείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας και δομής κεφαλαίων της εταιρείας για την εν λόγω τετραετία. Οι τιμές των παραπάνω δεικτών υπόκεινται σε ανάλυση αναφορικά με την προέλευση των μεταβολών τους την ίδια περίοδο. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά την κατάρτιση κατάστασης ταμειακών ροών. Γίνεται μία θεωρητική προσέγγιση των τρόπων για την κατάρτιση των ταμειακών ροών και στην συνέχεια με βάση τα στοιχεία του ισολογισμού για τα έτη 2014 και 2015 ακολουθεί ο υπολογισμός των πηγών και χρήσεων κεφαλαίων, της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης και τέλος τα αποτελέσματα των ταμειακών ροών. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο ακολουθούν τα συμπεράσματα ανάλυσης και αποτίμησης που προκύπτουν από την καταγραφή τόσο των λογιστικών μεγεθών της εταιρείας ΟΠΑΠ Α.Ε. αλλά και των χρηματοοικονομικών δεικτών της για την προαναφερθείσα περίοδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Αριθμοδείκτες
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-02


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)