Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2017 (EL)
Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα

Περπερής, Αλέξανδρος - Αγαμέμνων

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να προσεγγίσει την παρακολούθηση, σύνταξη, ανάλυση και ερμηνεία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ενός ομίλου, καθώς και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Στα παρακάτω κεφάλαια αναλύονται αρχικά ορισμοί και έννοιες που θα µας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τι είναι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, το πώς και για ποιο λόγο σχηματίζονται, ποιες είναι και ποιος είναι ο σκοπός τους. Ποιες εταιρίες υπόκεινται σε ενοποίηση, ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν για να υπάρχει από τις εταιρίες υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Στη συνεχεία αναφέρεται στις μεθόδους ενοποίησης, τους κανόνες αποτίμησης , τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και την ευθύνη του ορκωτού ελεγκτή και τέλος στην έννοια των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και το πώς αυτά εφαρμόζουν τους Διεθνής Λογιστικούς Κανόνες στις εισηγμένες εταιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ενοποίηση και συγχώνευση
Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Οικονομικές καταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-01


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.