Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά Δ.Λ.Π.: περίπτωση μελέτης VIOCHALKO S.A.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά Δ.Λ.Π.: περίπτωση μελέτης VIOCHALKO S.A.

Ταμπούκας, Αδάμος Θ.

Η παγκόσμια αγορά σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που διανύουμε, και η διεθνής επιχειρηματικότητα οδήγησε σε καινούριους κανόνες και μεγαλύτερες προκλήσεις. Προσπαθώντας να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα επιλέγουν τη συνένωσή τους με άλλες, καταλήγοντας έτσι στη δημιουργία ομίλων επιχειρήσεων και κερδίζοντας σημαντικά πλεονεκτήματα. Οι επιχειρήσεις που αποτελούν έναν όμιλο, αντιμετωπίζονται από οικονομική άποψη σαν μία ενιαία επιχείρηση και οι οικονομικές καταστάσεις ενός ομίλου αποτελούν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η παρούσα εργασία προσπαθεί να προσεγγίσει την παρακολούθηση, σύνταξη, ανάλυση και ερμηνεία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ενός ομίλου κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Αρχικά αναπτύσσονται κάποιες εισαγωγικές έννοιες για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και στη συνέχεια αναλύονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μια επιχείρηση υπόκειται στην υποχρέωση κατάρτισης και δημοσίευσης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ των εταιριών του ομίλου. Το τρίτο κεφάλαιο της εργασίας εστιάζει στα Διεθνή Λογιστικά πρότυπα που αφορούν τις καταστάσεις, ενώ στο επόμενο στις υπάρχουσες τεχνικές κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με τη μέθοδο της ολικής και αναλογικής ενοποίησης και ακολουθεί η ανάλυση των διεταιρικών δικαιοπραξιών που προκύπτουν από συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο. Επίσης, γίνεται αναφορά στην διαδικασία ενοποίησης αποτελεσμάτων χρήσεως και στο ενοποιημένο προσάρτημα. Τέλος, αναφέρονται τα συμπεράσματα της εργασίας καθώς και την μελέτη περίπτωσης που περιέχει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας «ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ» και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή σχετικά με αυτές.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Οικονομικές καταστάσεις
Λογιστικά πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.