Έλεγχος ποιότητας νερού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Έλεγχος ποιότητας νερού

Τσιούλη, Αρχόντα

Το νερό είναι σημαντική πηγή ζωής για κάθε οργανισμό είτε φυσικό, ζωικό είτε ανθρώπινο. Κατά την εκπόνηση αυτής της εργασίας γίνεται μια προσέγγιση που αφορά τον « Έλεγχο ποιότητας νερού». Στην προσπάθεια για να καλυφθεί το θέμα, η εργασία χωρίζεται σε οκτώ κεφάλαια. Στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο κεφάλαια, περιγράφεται πόσο σημαντικό είναι το νερό στις μέρες μας καθώς και πως εμείς το ρυπαίνουμε με διάφορους τρόπους, με πηγές μόλυνσης που δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι χωρίς να φανταζόμαστε τις συνέπειες που έχουν στο νερό και τέλος παρουσιάζεται γενικά πως γίνεται ο έλεγχος του νερού. Στο κεφάλαιο τέταρτο με τίτλο παρουσιάζονται ορισμένα γενικά πληροφοριακά στοιχεία για το ρόλο της δειγματοληψίας. Το πέμπτο και έκτο κεφάλαιο αναφέρονται στον έλεγχο ποιότητας νερού, στα χαρακτηριστικά που εξετάζονται κατά τον έλεγχο όπως είναι τα οργανοληπτικά, φυσικά, ανόργανα και οργανικά, καθώς και στις μεθόδους εξέτασης του νερού για τον εντοπισμό παθογόνων μικροοργανισμών. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαδικασίες επεξεργασίας του νερού όπως είναι η αποσιδήρωση, αποσκλήρυνση και απολύμανση, στην τελευταία γίνεται μια συνοπτική αναφορά σε κάποιες από τις μεθόδους της που χρησιμοποιούνται. Και τέλος στο όγδοο κεφάλαιο αναφέρονται οι κανονισμοί για την ποιότητα των υδάτων. Λέξεις κλειδιά: πόσιμο νερό, ρύπανση νερού, βασικά χαρακτηριστικά εξέτασης νερού, μέθοδοι καθαρισμού, απολύμανση, μικροβιολογική εξέταση.

Thesis
NonPeerReviewed

Νερό
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.