Τμηματοποίηση & Σελιδοποιημένη Τμηματοποίηση: Παραδείγματα & Ασκήσεις (Μάμαλης-ΠΛΗ11)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤμηματοποίηση & Σελιδοποιημένη Τμηματοποίηση: Παραδείγματα & Ασκήσεις (Μάμαλης-ΠΛΗ11)

ΜΑΜΑΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ

Μετά την μελέτη του παρόντος υπερκειμένου ο φοιτητής: • Θα έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες και τα συγκριτικά υπέρ και κατά της Τμηματοποίησης και Σελιδοποιημένης Τμηματοποίησης οι οποίες αποτελούν δύο από τις βασικότερες τεχνικές διαχείρισης μνήμης στα υπολογιστικά συστήματα. • Θα μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυξημένης δυσκολίας ασκησιακά θέματα στα παραπάνω αντικείμενα και ειδικότερα όσον αφορά στη διαδικασία μετάφρασης διευθύνσεων από το λογικό στο φυσικό χώρο μνήμης καθώς και σε σχέση με την προκαλούμενη εσωτερική κλασματοποίηση σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα. • Θα μπορεί να συγκρίνει (και να παραλληλίσει αναγνωρίζοντας σχετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα) με την τεχνική της Σελιδοποίησης (η οποία αποτελεί την άλλη πολύ βασική τεχνική διαχείρισης μνήμης στα σύγχρονα συστήματα) και τις παραλλαγές της (τμηματοποιημένη σελιδοποίηση κλπ). • Σε συνδυασμό με τη μελέτη του κεφαλαίου 4 του τόμου Γ του έντυπου υλικού καθώς και άλλου αντίστοιχου Ε.Δ.Υ. της θεματικής ενότητας, θα έχει διαμορφώσει μία επαρκή και κατά το δυνατόν πλήρη εικόνα για το ζήτημα της διαχείρισης μνήμης στα σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα.
Στο παρόν υπερκείμενο παρουσιάζονται και επεξηγούνται με απλό και κατανοητό τρόπο (μέσω τόσο συνοπτικών αναφορών όσο και εκτεταμένων παραδειγμάτων και ασκήσεων) τα θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα των σχημάτων διαχείρισης μνήμης της απλής Τμηματοποίησης και της Σελιδοποιημένης Τμηματοποίησης. Το σημαντικότερο μέρος του υλικού περιλαμβάνει παραδείγματα και ασκήσεις για την εμπέδωση των βασικών βημάτων που απαιτούνται για τη μετάφραση διευθύνσεων από το λογικό χώρο στο φυσικό χώρο μνήμης σε κάθε ένα από τα ανωτέρω συστήματα διαχείρισης μνήμης. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση επίσης στις ανάγκες που εξυπηρετούν οι εν λόγω τεχνικές καθώς επίσης και στο ζήτημα της εσωτερικής κλασματοποίησης που προκαλείται στα περιβάλλοντα σελιδοποιημένης τμηματοποίησης.

Memory Management, Memory Allocation Methods, Segmentation, Paging, Paged Segmentation, Internal Fragmentation, Page Table, Segment Table, Base Register, Base Address, Address Translation, Associative Registers
Διαχείριση Μνήμης, Μέθοδοι Εκχώρησης Μνήμης, Τμηματοποίηση, Σελιδοποίηση, Σελιδοποιημένη Τμηματοποίηση, Εσωτερική Κλασματοποίηση, Πίνακας Σελίδων, Πίνακας Τμημάτων, Καταχωρητής Βάσης, Διεύθυνση Βάσης, Μετάφραση Διευθύνσεων, Συσχετιστικοί Καταχωρητές


Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T09:55:14Z
2008-12-15T13:50:19Z


Υπολογίζεται ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στο υπερκείμενο μαζί με τις λυμένες ασκήσεις και παραδείγματα που παρέχονται, μπορεί να καλυφθεί σε περίπου τρεις ημέρες συστηματικής μελέτης (συμπληρωματικά κατά τη δεύτερη εβδομάδα μελέτης του κεφαλαίου 4 του βιβλίου).*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.