ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΛΑΛΙΩΤΗ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΙΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Nowadays, the marketing planning for a tourist’s destination should focus on the motives that the tourists have when they choose the destination. Services and products must be constructed and promoted in a way that satisfies the motives of the tourists. This way images will be created that the tourist – consumer will retain in his mind during his vacation and afterwards. These images are going to provide him with motives for future visits and impressions that he will share with other possible visitors. The more tourists are satisfied and realize the benefits of their visit in a destination, the more likely it is for him to return to the destination in a future vacation there. This process, if it is successful, may increase the number of tourists that visit the destination every year. Positive economic results will come out of this for the whole of the local economy. The first part of the Diploma Thesis is the literature review on the issues of tourism marketing which are necessary to be analyzed in order to find out how a destination can flourish. The literature review explores the construction and distribution of tourist images and analyses the consumer’s behavior and the factors that affect his choice of the destination. On the next part of the Thesis, the answers that were gathered through the research are analyzed in statistic tables. Lastly, answers are given to the research questions of the Diploma Thesis and also proposals are suggested regarding the marketing planning for the destination of Aigialeia. The first chapter of the Diploma Thesis refers on the issues of the various tourism categories and the significance of tourism specifically in Greece. Marketing is examined in general but also regarding tourism specifically. Also the basic characteristics of the tourism industry are analyzed and the differences this industry has, in comparison with every other industry of products or services. The second chapter analyses the significance of tourist images and how they are constructed. The third chapter refers on the basic characteristics of tourist behavior, such as personal values, motives and tourist expectations. The fourth chapter analyses the characteristics and attractions of the destination of Aigialeia. In the fifth chapter, the research method is analyzed as well as the procedure of gathering data from visitors and for answering the questions given and also all the relevant problems and issues are examined that came up during this process. In the sixth part, the basic hypotheses are made. The seventh chapter presents and analyses all the statistic tables that generated from the data given by the visitors. Based on that, the last two chapters give answers to the research questions that were made in the literature review. Also basic proposals are made in these two chapters for tourism policy and marketing planning for the destination.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Σε γενικές γραμμές, σήμερα, ο σχεδιασμός μάρκετινγκ για έναν προορισμό θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη σημασία στην μελέτη των κινήτρων που έχει ο τουρίστας κατά την επίσκεψή του σε έναν προορισμό. Με βάση αυτά τα κίνητρα θα πρέπει να δημιουργούνται ποιοτικές υπηρεσίες και να προβάλλονται κατάλληλα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται εικόνες, οι οποίες συνοδεύουν τον τουρίστα κατά τη διάρκεια των διακοπών του αλλά και αργότερα. Όσο περισσότερο ο τουρίστας ικανοποιείται και αντιλαμβάνεται ενσυνείδητα τα οφέλη των διακοπών, τόσο περισσότερο μπορεί να επαναλάβει την επίσκεψή του αλλά και να επηρεάσει τους γύρω του, προκειμένου και αυτοί να επιλέξουν τον προορισμό στο μέλλον. Η διαδικασία αυτή, εάν είναι επιτυχής, μπορεί να οδηγήσει στον πολλαπλασιασμό των τουριστών που επισκέπτονται τον προορισμό και να δημιουργήσει θετικά οικονομικά αποτελέσματα για το σύνολο της τοπικής οικονομίας. Η εν λόγω διπλωματική εργασία ασχολείται αρχικά με τα ζητήματα τουριστικού μάρκετινγκ, των οποίων η επεξεργασία είναι απαραίτητη προκειμένου να αναπτυχθεί ένας προορισμός. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση ασχολείται με ζητήματα, όπως η κατασκευή και διανομή τουριστικών εικόνων ανάλυσης των καταναλωτικών συμπεριφορών και του δημογραφικού προφίλ των επισκεπτών μιας περιοχής, αλλά και των κινήτρων μέσω των οποίων οι τουρίστες επιλέγουν τις διακοπές τους. Επίσης, αναλύονται τα στοιχεία που προέκυψαν από την πρωτογενή έρευνα με στατιστικούς πίνακες. Τα αποτελέσματα των απαντήσεων μελετούνται με βάση την μεθοδολογία που επιλέχθηκε. Τέλος, δίνονται απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας και γίνεται προσπάθεια να δοθούν συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά τον σχεδιασμό μάρκετινγκ της περιοχής της Αιγιαλείας, που διεξήχθη η έρευνα. Το πρώτο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ασχολείται με τις κατηγορίες του τουρισμού και τη σημασία του, καθώς και, ειδικότερα, με την σημασία του στην Ελλάδα. Εξετάζεται το ζήτημα του μάρκετινγκ γενικότερα αλλά και ειδικά στο τουριστικό φαινόμενο. Στην συνέχεια αναλύονται η τουριστική βιομηχανία και τα βασικά στοιχεία της που την διαχωρίζουν από την παραγωγή άλλων προϊόντων. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της τουριστικής εικόνας, της σημασίας της, πώς αυτή διαμορφώνεται και πώς είναι δυνατόν να μετρηθεί. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στα βασικά χαρακτηριστικά της τουριστικής συμπεριφοράς όπως οι αξίες, τα κίνητρα, οι τουριστικές προσδοκίες, η αντιληπτή ικανοποίηση και η τουριστική πίστη. Το τέταρτο κεφάλαιο, πραγματεύεται τον τουριστικό προορισμό της Αιγιαλείας και το προφίλ του. Γίνεται ανάλυση των φυσικών χαρακτηριστικών και των υποδομών του προορισμού. Στο πέμπτο κεφάλαιο ακολουθεί η μεθοδολογία της έρευνας και δίνεται ο τρόπος με τον οποίο έγινε η συλλογή των δεδομένων καθώς και τα ιδιαίτερα ζητήματα που προέκυψαν σε αυτήν την διαδικασία. Στο έκτο κεφάλαιο αναλύονται οι βασικές υποθέσεις της εργασίας. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα δεδομένα των απαντήσεων, αφού έχουν εισαχθεί σε στατιστικούς πίνακες ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα. Στο όγδοο κεφάλαιο βγαίνουν τα συμπεράσματα των βασικών ζητημάτων που αναλύθηκαν στην βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στα δύο τελευταία κεφάλαια δίνονται οι απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην αρχή και στις υποθέσεις και γίνονται οι βασικές προτάσεις δράσεων και πολιτικών τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, με σκοπό να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα για τον τουριστικό προορισμό.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

TOURISM MARKETING,TOYRISM DEVELOPMENT,MARKETING RESEARCH,TOURISM MARKETING RESEARCH,DESTINATION IMAGE,TOURIST MOTIVES,PROJECTION & PROMOTION OF TOURISM PRODUCT,TOURISM CONSUMER BEHAVIOR,TOURISM UNITY,TOURISM INFRASTRUCTURE
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ,ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ,ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ,ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΑ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ


Ελληνική γλώσσα

2016-10
2016-10-07T06:38:47Z
2016-09-25


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
6
129
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.