Comparative analysis of operating cost and users satisfaction of Patras PNHN Health Units

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Συγκριτική ανάλυση του κόστους λειτουργίας και της ικανοποίησης των χρηστών των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ Πάτρας
Comparative analysis of operating cost and users satisfaction of Patras PNHN Health Units

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Λαχανά, Ελένη Δρ
Μητρόπουλος, Ιωαννής Δρ

Η έννοια της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας περιλαμβάνει πλέον την ικανοποίηση όλων των εμπλεκομένων από τις υπηρεσίες που τους παρέχονται σε ιατρικό, νοσηλευτικό, ξενοδοχειακό και διοικητικό επίπεδο. H παγκόσμια οικονομική κρίση που έπληξε και την χώρα μας δεν άφησε ανεπηρέαστο και το υγειονομικό μας σύστημα. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) δέχτηκε ίσως τη σημαντικότερη αλλαγή με το ν. 4238/2014 για το ΠΕΔΥ και την αλλαγή σκοπού του ΕΟΠΥΥ ο οποίος στοχεύει στην οργάνωση ενός σύγχρονου συστήματος ΠΦΥ και παράλληλα στη μείωση των δαπανών του συστήματος υγείας. Σκοπός: Με αφορμή τη ψήφιση του ν. 4238/2014 η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να ερευνήσει το βαθμό ικανοποίησης των χρηστών των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ στη πόλη της Πάτρας στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και σε σχέση με τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά και την υποκειμενική τους εκτίμηση για το επίπεδο της υγείας τους, ενώ παράλληλα αναλύεται και συγκρίνεται το κόστος λειτουργίας των μονάδων αυτών. Υλικό-μέθοδος: Το δείγμα της παρούσας μελέτης αποτέλεσαν 396 επισκέπτες των μονάδων υγείας του ΠΕΔΥ Πάτρας. Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα έλαβαν μέρος 96 (24.2%) επισκέπτες της Μονάδας Υγείας Αγίου Αλεξίου, 100 (25.3%) επισκέπτες της Μονάδας Υγείας Άνω Πόλης και 200 (50.5%) επισκέπτες της Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας Πατρών, η οποία εδρεύει στην οδό Γούναρη και διαθέτει δύο παραρτήματα: ένα στα Ζαρουχλέικα και ένα στην οδό Γιαννιτσών. Το Αγγελική Παναγοπούλου, «Συγκριτική ανάλυση του κόστους λειτουργίας και της ικανοποίησης των χρηστών των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ Πάτρας.» Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Διπλωματική Εργασία Σελίδα 4 δείγμα καλύπτει περίπου το 0,12% του συνόλου των περιστατικών κάθε μονάδας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 01/12/2015 έως 05/04/2016 και η μέθοδος δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε είναι η απλή τυχαία δειγματοληψία Αποτελέσματα: Αν και σύμφωνα με την ανάλυση βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των πέντε Μονάδων Υγείας ως προς κάποια από τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους (ευγένεια προσωπικού, καθαριότητα, άνεση των χώρων κ.ά.), η συνολική βαθμολογία ήταν γενικά χαμηλή και η μέτρησή της, σε κλίμακα από 1-100, κυμάνθηκε ανάλογα με τη Μονάδα Υγείας από 63,48 έως 68,43. Το γεγονός αυτό σχετίζεται άμεσα με την επικρατούσα άποψη των ερωτώμενων ότι η υπάρχουσα κρίση δε θα ξεπεραστεί, οι οποίοι βαθμολόγησαν χαμηλότερα τις Μονάδες Υγείας. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι όσο καλύτερο είναι το επίπεδο υγείας του ασθενή τόσο καλύτερα βαθμολογεί την κατάσταση στην Μονάδα Υγείας καθώς και ότι ο βαθμός ικανοποίησης από τους ιατρούς, ο βαθμός ικανοποίησης από την διαδικασία αναμονής για εξέταση και η ικανοποίηση από το νοσηλευτικό προσωπικό επιδρούν στατιστικά σημαντικά στην τελική βαθμολογία των Μονάδων Υγείας. Συμπεράσματα: Το αίσθημα απαισιοδοξίας ή αισιοδοξίας των ερωτώμενων ως προς την ανάκαμψη από την οικονομική κρίση επηρέασε σημαντικά τόσο την βαθμολογία της κατάστασης της υγείας τους όσο και της κατάστασης της μονάδας υγείας. Εν αντιθέσει, τα διαφοροποιημένα κόστη λειτουργίας των Μονάδων Υγείας δεν επιδρούν στο βαθμό ικανοποίησης των χρηστών.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα
The concept of quality in health services includes the satisfaction of all stakeholders from the services provided to them in medical, nursing, hotel and administrative level. The global economic crisis that affect our country as well has not left unaffected the health system. The primary health care (PFY) accepted perhaps the most important change with the law 4238/2014 for Primary National Health Network (PEDY) and the change of purpose of the National Organization of Primary Health Services (EOPYY) which intends to establish a modern system of PFY and at the same time to reduce the costs of the health care system. Objective: On the occasion of the passing law 4238/2014, the present study aims to evaluate the satisfaction degree of users of PEDY’s health units in the city of Patras in the context of the economic crisis and with regard to the demographic characteristics and subjective appraisal of their health level, as well as to analyze and compare the operating costs of these units. Method: The sample of this study were 396 visitors of health units of Patras’ PEDY. More specifically, at the survey took part 96 (15.0%) guests of the Health Unit Ag. Alexiou, 100 (25.3%) guests of the Health Unit Ano Polis and 200 (50.5%) guests of the Departmental Health Unit, headquartered in Gounari street and has two branches: one in Zarouchleika and one in Giannitson street. The sample covers Αγγελική Παναγοπούλου, «Συγκριτική ανάλυση του κόστους λειτουργίας και της ικανοποίησης των χρηστών των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ Πάτρας.» Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Διπλωματική Εργασία Σελίδα 6 approximately 0.12% of all incidents in each unit. The survey was conducted from 01/12/2015-05/04/2016 and the sampling method used was simple random sampling. Results: Although the analysis found statistically significant differences between the five health units in terms of some of the individual characteristics (courtesy of staff, cleanliness, comfort of premises, etc.), the overall score was generally low and measure, on a scale of 1-100, ranged according to the Health Unit from 63.48 to 68.43. This fact is directly related to the prevailing view of participants that the current crisis will not be overcome, who rated lower the Health Units. It was also found that the better is the health level of the patient, the better he grades the Health Unit and that the degree of satisfaction of the physicians, the degree of satisfaction with the process of waiting for the examination and the satisfaction from the nursing staff can impact significantly on the final score of health units. Conclusions: The sense of pessimism or optimism of the respondents as to the recovery from the economic crisis significantly influenced both the rating of their health status and the status of the health unit. In contrast, the diversified operating costs of the Health Units does not affect the degree of user satisfaction.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Ικανοποίηση ασθενών, Κόστος Λειτουργίας, Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας


Ελληνική γλώσσα

2016-10
2016-10-04
2016-10-07T06:40:32Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

47
3
139
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.