δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Η Εισαγωγή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων: Οφέλη και Κόστη
The Introduction of Greek Accounting Standards: Benefits and Costs

Banias, Christos

Tzovas, Christos
Kousenidis, Dimitrios

The Greek accounting plan implemented in 1980 was followed from Greek companies as an accounting methodology for more than 35 years. Now the implementation of Greek accounting standards, which were founded according to the International Financial Reporting Standards create a huge change in the Greek economic environment since we are talking about an all new approach as much as accounting is concerned. Replacing the Greek accounting plan brings up significant difficulties both for the companies and the accountants. Especially now they are implemented for the first time. Moreover, the complexity of Greek tax laws along with the recession may make this change much more difficult to handle. Many companies see it as an investment without a significant economic result. How this change will become smoother and how the Greek economic authorities have to handle this change, taking into consideration the workload of accountants, the economic recession and the press of time for the adjustment in the new environment.
Πίνακες
Το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο που εισάχθηκε στην ελληνική λογιστική και οικονομική ζωή το 1980 ακολουθήθηκε από τις ελληνικές εταιρείες σαν μεθοδολογία για πάνω από 35 χρόνια. Η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης δημιουργούν create μια τεράστια αλλαγή στο ελληνικό οικονομικό περιβάλλον, αφού μιλάμε για μια εντελώς νέα προσέγγιση στην Λογιστική. Η αντικατάσταση του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου φέρνει σημαντικές δυσκολίες τόσο για τις εταιρείες όσο και για τους λογιστές. Ειδικά τώρα αφού εφαρμόζονται για πρώτη φορά. Επίσης η πολυπλοκότητα των ελληνικών φορολογικών νόμων μαζί με τη οικονομική ύφεση είναι πιθανόν να κάνουν αυτή την αλλαγή πολύ πιο δύσκολη για να χειριστεί. Πολλές εταιρίες το βλέπουν σαν μια επένδυση χωρίς ένα σημαντικό οικονομικό αποτέλεσμα. Θα εξετάσουμε το πώς αυτή η αλλαγή θα γίνει πιο ήπια και πως οι ελληνικές οικονομικές αρχές θα χειριστούν αυτή την αλλαγή, λαμβάνοντας υπόψη τον φόρτο εργασίας των λογιστών, την οικονομική ύφεση και την πίεση του χρόνου για την προσαρμογή στο καινούριο περιβάλλον.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Costs
Accounting
Benefits
Greek
Standards


Αγγλική γλώσσα

2017-09-19T05:55:42Z
2017-09-03


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

22
0
31
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.