δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η εφαρμογή της μεθοδολογίας Lean σε βιομηχανικές επιχειρήσεις. Η περίπτωση της Ελλάδας.
Lean implementation in industrial companies. The Greek case.

Πιτσαργιώτης, Χρυσοβαλάντης - Νικόλαος

Τσιτσιφλή, Σταυρούλα
Ψωμάς, Ευάγγελος

Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Purpose: The thesis aim is to determine whether and to what extent the Greek industrial enterprises have adopted in their philosophy and implement the elements of Lean manufacturing. By the term elements we mean the whole of Lean manufacturing principles, tools, techniques, methods and practices. Methodology / Approach: In order to achieve this goal, a structured questionnaire was used, which was answered by 32 Greek industrial companies of various branches. Conclusions: The survey showed that there is a satisfactory implementation of Lean manufacturing by Greek industrial companies, but there is still room for improvement. Many elements, such as the role of leadership, kaizen, the pursuit of perfection, cellular manufacturing, Just In Time and Total Production Maintenance, are implemented to a very high degree. However, there are also elements such as statistical process control or visual management with moderate or low implementation. Restrictions: The present paper concerns the entire Greek industry. The questionnaire was sent by e-mail to hundreds of companies in various branches of industries, but unfortunately they did not all respond. Practical Impact: This paper enables prospective researchers to find out in what ways and to what extent Greek industrial companies implement the elements of Lean manufacturing. Originality / Value: While several similar surveys have been conducted around the world, we are still at an early stage in Greece. This paper expects to fill this gap in the Lean manufacturing literature.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να προσδιορισθεί αν και σε ποιο βαθμό οι ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις, έχουν υιοθετήσει στη φιλοσοφία τους και έχουν εφαρμόσει τα στοιχεία του Lean manufacturing. Με τον όρο στοιχεία εννοούμε το σύνολο των αρχών, εργαλείων, τεχνικών, μεθόδων, πρακτικών του Lean manufacturing. Μεθοδολογία/προσέγγιση: Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, χρησιμοποιήθηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε από 32 ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων. Συμπεράσματα: Η έρευνα έδειξε ότι υπάρχει μια ικανοποιητική εφαρμογή του Lean manufacturing από τις ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις που έχει όμως αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Πολλά στοιχεία, όπως ο ρόλος της ηγεσίας, η συνεχής βελτίωση (kaizen), η επιδίωξη της τελειότητας, η παραγωγή σε μορφή θυλάκων (cellular manufacturing), η έγκαιρη παραγωγή και παράδοση (Just In Time) και η εφ’ όλης της ύλης συντήρηση, εφαρμόζονται σε πολύ υψηλό βαθμό. Υπάρχουν όμως και στοιχεία όπως ο στατιστικός έλεγχος διεργασίας ή η οπτικοποιημένη διαχείριση (visual management) με μέτρια ή μικρή εφαρμογή. Περιορισμοί: Η εργασία αφορά το σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας. Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε εκατοντάδες επιχειρήσεις διάφορων κλάδων της βιομηχανίας, δυστυχώς όμως δεν ανταποκρίθηκαν όλες. Πρακτικές επιπτώσεις: Η παρούσα εργασία δίνει τη δυνατότητα σε μελλοντικούς ερευνητές να διαπιστώσουν με ποιους τρόπους και σε ποιο βαθμό οι ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν τα στοιχεία του Lean manufacturing. Πρωτοτυπία/αξία: Ενώ ανά τον κόσμο έχουν διεξαχθεί αρκετές αντίστοιχες έρευνες, στην Ελλάδα βρισκόμαστε ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Η παρούσα εργασία προσδοκά να καλύψει αυτό το κενό στη βιβλιογραφία του Lean manufacturing.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Industry
Lean manufacturing
Lean implementation

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-06T10:20:09Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
90*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.