"Πολιτιστικό Μάρκετινγκ Θεματικών Μουσείων. Μουσείο -Μάρκετινγκ- Τουριστική Ανάπτυξη: Μια εμπεριστατωμένη μελέτη στα θεματικά μουσεία: α) Μουσείο Κωτσιομύτη Φυσικής Ιστορίας στην Αργολίδα, β)Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα και γ) Μουσείο Περιβάλλοντος στη Στυμφαλία."

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2017 (EL)
"Πολιτιστικό Μάρκετινγκ Θεματικών Μουσείων. Μουσείο -Μάρκετινγκ- Τουριστική Ανάπτυξη: Μια εμπεριστατωμένη μελέτη στα θεματικά μουσεία: α) Μουσείο Κωτσιομύτη Φυσικής Ιστορίας στην Αργολίδα, β)Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα και γ) Μουσείο Περιβάλλοντος στη Στυμφαλία."

Πήττας, Δημήτριος

Διαμαντάκη , Αικατερίνη

Περιέχει πίνακες, διαγράμματα.
Το πολιτιστικό μάρκετινγκ εστιάζει στη διαδραστική σχέση μεταξύ του οργανισμού και του κοινού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αρχή της ικανοποίησης των αναγκών και επιθυμιών του κοινού μέσω της πρόσβασής του στα προσφερόμενα πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες ενός πολιτιστικού οργανισμού εφαρμόζοντας μια σειρά κατάλληλων μηχανισμών ευαισθητοποίησης και συμμετοχής του κοινού στο πολιτιστικό γίγνεσθαι. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του πολιτιστικού οργανισμού αλλά και ενισχύεται η οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Το μάρκετινγκ λοιπόν ως εργαλείο επίτευξης των στόχων ανάπτυξης αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον τοπικού αλλά και εθνικού χαρακτήρα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μελετάται η διασύνδεση του Μουσείου, του Μάρκετινγκ και της Τουριστικής Ανάπτυξης αναφορικά με τα Θεματικά Μουσεία. Η θεωρητική προσέγγιση συνοδεύεται και από μια εμπεριστατωμένη έρευνα κοινού σε Θεματικά Μουσεία της ελληνικής επικράτειας διαφωτίζοντας έτσι ενδιαφέρουσες πτυχές της στρατηγικής πολιτιστικής επικοινωνίας
Creative Arts Marketing focuses on the interactive relationship between the organization and the public, with particular emphasis on the principle of meeting the needs and wishes of the public through access to the cultural assets and services of a cultural organization by applying a range of appropriate mechanisms for public awareness and participation In the cultural world. In this way the sustainability of the cultural organization is ensured as well as the economic development of the local community. Marketing as a tool for achieving development goals is of particular interest both on local and national level. In this context, the Museum, Marketing and Tourism Development interface is being studied in relation to Thematic Museums. The theoretical approach is accompanied by an in-depth research into Thematic Museums of the Greek territory, thus enlightening interesting aspects of strategic cultural communication.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Πολιτιστικό Μάρκετινγκ
Θεματικά Μουσεία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-24
2017-10-09T06:16:56Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
25
171



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.