Θρησκευτικός Τουρισμός ως μοχλός ανάπτυξης. Μελέτη περίπτωσης: η πόλη της Θεσσαλονίκης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Θρησκευτικός Τουρισμός ως μοχλός ανάπτυξης. Μελέτη περίπτωσης: η πόλη της Θεσσαλονίκης

Καμπουράκη, Καθολική

Κυριακάκη, Άννα
Αλεμπάκη, Μαρία

Religious Tourism is a special form of tourism, as well as a strong and rapidly growing segment of the tourist market worldwide. For Greece, this specific form of tourism has significant growth potential, as millions of people travel yearly, and throughout the year, for Religious Tourism. The main aim of this Diploma Thesis is to explore the potential and prospects for the development of Religious Tourism in the city of Thessaloniki and the possible contribution that this form of tourism can have to local growth development. Thessaloniki is a city with a long term tradition of religious character and has many temples and monuments which are tourist attractions for people from Greece and abroad. In order to achieve the main objective of this Diploma Thesis, a theoretical approach of the subject was initially carried out by reviewing the existing literature. Following this, an attempt was made to record all secondary data on the religious resources and tourism infrastructure of Thessaloniki in order to investigate the possibilities of developing Religious Tourism based on the existing resources of the research destination. Finally, a primary research was designed and conducted (from the perspective of the tourist demand) to investigate whether the city of Thessaloniki is suitable for Religious Tourism. Based on the results of the survey, it is clear that Thessaloniki has all the necessary elements, for the development of Religious Tourism. However, the lack of organization and long-term marketing plan, do not allow this city to gain an increasing influx of religious tourists. Moreover, many of the tourists who visited Thessaloniki for Religious Tourism are unwilling to visit the city again due to the infrastructural weaknesses of the city. In spite of this, the city of Thessaloniki can be a significant destination for Religious Tourism, if the relevant sectors and stakeholders in the tourism industry find the means to better feature the religious areas and resources of the city and at the same time make the most of highlighting the gastronomic reputation of Thessaloniki worldwide, and to create higher education Theology and Tourism Schools, the possibility to operate a Tourist Agency for Religious Tourism only, the creation of Information Stands in the city center and the exploitation of available European funding in order to improve and regenerate the region’s resources. Moreover, it is necessary for the city of Thessaloniki to be systematically promoted as a unique tourist destination of Religious Tourism in all the media.
Περιέχει: πίνακες, φωτογραφίες, γραφήματα.
Ο Θρησκευτικός Τουρισμός αποτελεί μία ειδική μορφή τουρισμού, όπως επίσης κι ένα ισχυρό και ταχέως αναπτυσσόμενο τμήμα της τουριστικής αγοράς, σε παγκόσμιο επίπεδο. Για την Ελλάδα, η ειδική αυτή μορφή τουρισμού παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι ταξιδεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για Θρησκευτικό Τουρισμό. Βασικός στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι να διερευνήσει τις δυνατότητες και τις προοπτικές ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στην πόλη της Θεσσαλονίκης και την πιθανή συμβολή αυτής της μορφής τουρισμού στην τοπική ανάπτυξη. Η Θεσσαλονίκη είναι μία πόλη με μεγάλη παράδοση θρησκευτικού χαρακτήρα και με πλήθος θρησκευτικών ναών και μνημείων, τα οποία αποτελούν πόλο έλξης τουριστών, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Προκειμένου να επιτευχθεί ο βασικός στόχος της Διπλωματικής Εργασίας, πραγματοποιήθηκε αρχικά μία θεωρητική προσέγγιση του θέματος μέσω της επισκόπησης της υφιστάμενης βιβλιογραφίας. Στη συνέχεια επιχειρήθηκε η καταγραφή δευτερογενών δεδομένων που αφορούν τους θρησκευτικούς πόρους και τις τουριστικές υποδομές της Θεσσαλονίκης, με στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού με βάση τους υφιστάμενους πόρους του προορισμού μελέτης. Τέλος, σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε μία πρωτογενής έρευνα με στόχο να διερευνηθεί (από την πλευρά της τουριστικής ζήτησης) αν η πόλη της Θεσσαλονίκης ενδείκνυται για Θρησκευτικό Τουρισμό και ποιες είναι οι προοπτικές ανάπτυξής του. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, είναι σαφές ότι η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, για την ανάπτυξη του Θρησκευτικού Τουρισμού. Ωστόσο, η έλλειψη οργάνωσης και μακροπρόθεσμου πλάνου μάρκετινγκ, δεν επιτρέπουν στην πόλη αυτή να αποκτήσει μία αυξανόμενη εισροή θρησκευτικών τουριστών. Επιπροσθέτως, πολλοί από τους τουρίστες, που επισκέφθηκαν τη Θεσσαλονίκη για Θρησκευτικό Τουρισμό, δεν έχουν τη διάθεση να επισκεφτούν ξανά την πόλη αυτή λόγω των αδυναμιών που παρουσιάζει. Παρόλα αυτά, η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να αποτελέσει έναν σημαντικό προορισμό για Θρησκευτικό Τουρισμό, αν οι αρμόδιοι φορείς και οι εμπλεκόμενοι στην τουριστική βιομηχανία αναδείξουν καλύτερα τους θρησκευτικούς χώρους και πόρους της πόλης και αξιοποιήσουν παράλληλα τη γαστρονομική φήμη της Θεσσαλονίκης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ύπαρξη τριτοβάθμιων σχολών Θεολογίας και Τουριστικών σπουδών, αλλά και να προβούν πιθανώς στη δημιουργία ενός τουριστικού πρακτορείου αποκλειστικά Θρησκευτικού Τουρισμού, στην εγκαθίδρυση ενημερωτικών σημείων στο κέντρο της πόλης και στην εκμετάλλευση των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για τη βελτίωση και την ανάπτυξη των πόρων της περιοχής. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να προβάλλεται οργανωμένα και συστηματικά, η πόλη της Θεσσαλονίκης ως ένας μοναδικός τουριστικός προορισμός για Θρησκευτικό Τουρισμό.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Tourism
Greece
Τουρισμός
Thessaloniki
Ελλάδα
Θεσσαλονίκη
Θρησκευτικός Τουρισμός
Religious Tourism

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T06:19:04Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

45
1
134*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.