Ανάπτυξη του λεξιλογίου των νεαρών μαθητών στην διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας στον ιδιωτικό τομέα με την εφαρμογή αυθεντικών ιστοριών στο πλαίσιο της μεθόδου διδασκαλίας μέσω ιστοριών.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Developing young learners' vocabulary awareness in the private EFL classroom by implementing authentic stories through the story-based framework.
Ανάπτυξη του λεξιλογίου των νεαρών μαθητών στην διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας στον ιδιωτικό τομέα με την εφαρμογή αυθεντικών ιστοριών στο πλαίσιο της μεθόδου διδασκαλίας μέσω ιστοριών.

ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΖΑΦΕΙΡΗ, ΜΑΚΡΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Περιέχει πίνακες, διαγράμματα.
Abstract (Greek version) Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του προγράμματος διδασκαλίας μέσω ιστοριών ,για την ανάπτυξη του λεξιλογίου των νεαρών μαθητών σε ιδιωτική τάξη εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας. Ειδικότερα, στην έρευνα που διεξήχθη σε ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο Αγγλικών ( κέντρο ξένων γλωσσών ) και διήρκησε περίπου 3 εβδομάδες, συμμετείχαν είκοσι νεαροί μαθητές της Αγγλικής γλώσσας στο Β1 επίπεδο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Στόχοι της μελέτης ήταν να διερευνηθεί από την μία πλευρά πως μπορεί να επιτευχθεί η ανάπτυξη του λεξιλογίου των μαθητών με την εφαρμογή μιας διδακτικής μεθόδου βασισμένης σε αυθεντικές ιστορίες, και από την άλλη πλευρά η στάση και οι αντιδράσεις των νεαρών μαθητών στην συγκεκριμένη μέθοδο διδασκαλίας μέσω ιστοριών. Κατά την ερευνητική διαδικασία εφαρμόστηκε η προσέγγιση της μεικτής μεθόδου έρευνας, συνδυάζοντας ποσοτική και ποιοτική έρευνα. Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι η ερευνήτρια προετοίμασε ένα τεστ λεξιλογίου και ένα ερωτηματολόγιο. Τα δεδομένα που συνελέχθησαν από το τεστ λεξιλογίου και το ερωτηματολόγιο αναλύθηκαν και ερμηνεύτηκαν, οδηγώντας σε εποικοδομητικά συμπεράσματα και παρείχαν έγκυρες απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν. Τα ευρήματα της έρευνας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η ικανότητα των μαθητών να αποκτούν καινούριο λεξιλόγιο αυξήθηκε σε μεγάλο βαθμό μετά την εφαρμογή του προγράμματος διδασκαλίας μέσω ιστοριών. Επιπλέον τούτου, κατέστη προφανές ότι οι ιστορίες δεν παρουσιάζουν μόνο γλωσσικά οφέλη σχετιζόμενα με την λεξιλογική απόκτηση. Επιπρόσθετα επιβεβαιώθηκε η άποψη ότι οι ιστορίες προσέφεραν ενδιαφέρον και ευχαρίστηση και βοήθησαν τους μαθητές να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι σε αυτές ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Συνολικά, συζητήθηκαν τα συμπεράσματα της έρευνας και έγιναν προτάσεις για την βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας γενικότερα.
Abstract The current dissertation aims at presenting the effectiveness of the implementation of a story-based framework on developing young learners’ vocabulary awareness in the field of teaching English as a Foreign Language (EFL) in the private classroom. More specifically, twenty young learners at the intermediate level (B1), according to the Common European Framework of References (CEFR, 2001), participated in the research which was carried out in a private English language school and lasted approximately three weeks. The purpose of the study was to investigate on the one hand how vocabulary development can be achieved through the implementation of authentic story-based lessons and on the other hand the young learners’ attitude and reflections towards story-based instruction. For the realisation of this study, a mixed-methods approach was adopted by the teacher-researcher, combining quantitative and qualitative research. A vocabulary test and a questionnaire were prepared to achieve the aforementioned goals. The data collected from the vocabulary test and the questionnaire were analyzed and critically interpreted so as to draw constructive conclusions and provide valid answers to the research questions posed. The findings of the research lead to the conclusion that the learners’ ability to acquire new words increased after the implementation of the story-based framework. In addition to that, it became obvious that stories did not only bear linguistic benefits in terms of vocabulary acquisition. It was also confirmed that stories fostered interest and enjoyment and helped learners develop a positive attitude towards them as an educational tool. Ultimately, the implications of the study were discussed and suggestions for improvement regarding the teaching practices were made.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ανάπτυξη λεξιλογίου
Story-based framework
Πρόγραμμα διδασκαλίας μέσω ιστοριών
Στάση μαθητών
Students' attitudes
Vocabulary development

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

English

2017-10-09T06:23:30Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
11
117*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)