Συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές δημοτικού. Μία Έρευνα Δράσης για τη μελέτη στο σπίτι

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Complementary distance education education of pupils in Primary Schools. An Action Research on Home Study
Συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές δημοτικού. Μία Έρευνα Δράσης για τη μελέτη στο σπίτι

Παπανικολάου, Κυβέλη

Μανούσου , Ευαγγελία
Λιοναράκης , Αντώνης
Σιάκας , Σπυρίδων

Περίληψη Στην σημερινή εποχή που έχει χαρακτηριστεί εποχή της «Κοινωνίας της γνώσης», όλοι οι εμπλεκόμενοι με την εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να προβληματιστούν, αναφορικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που παρέχει το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κι αν αυτές οι γνώσεις είναι επαρκής για τον αυριανό πολίτη. Η συσσώρευση της γνώσης είναι πια παρελθόν, ο μελλοντικός πολίτης πρέπει να έχει κριτική σκέψη, επικοινωνιακές και συνεργατικές ικανότητες για να μπορεί να διαχειρίζεται σωστά και προς όφελος του οποιαδήποτε γνώση προσλαμβάνει, μέσα από τη συνεχή επαφή και συνεργασία σε ομάδες με κοινά ενδιαφέροντα (Smith & Lovat, 2003). Πρέπει να γίνει αναθεώρηση του εκπαιδευτικού συστήματος εστιάζοντας στο να μάθουν οι μαθητές «πώς να μαθαίνουν». Οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία έχουν εισέλθει και είναι σημαντικό να αξιοποιούνται ώστε να καλλιεργούνται δεξιότητες για τους πολίτες του αύριο. Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην ένταξη της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edmodo σε μία σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτσι ώστε να μελετηθεί μια εναλλακτική μορφή συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ένα μικρό σχολείο ενός χωριού. Μέσα από την πλατφόρμα δίνονται στους μαθητές που απουσιάζουν τα μαθήματα που διδάχθηκαν, καθώς και συμπληρωματικό υλικό για να μπορούν να μελετήσουν μόνοι τους στο σπίτι. Επίσης, ο κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να εκφράσει κάποια απορία του για το μάθημα που έχει να μελετήσει. Για να επιτευχθεί αυτό εφαρμόστηκε Έρευνα Δράσης διάρκειας οχτώ μηνών η οποία εντάχθηκε στις καινοτόμες δράσεις του Σχολείου. Έγινε βιβλιογραφική μελέτη σε διεθνείς εφαρμογές της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εξετάστηκαν οι λόγοι που κρίνεται αναγκαία η είσοδος της Πλατφόρμας edmodo στη σχολική μας μονάδα. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας έδειξαν ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι είδαν με θετικό μάτι την όλη δράση της εισόδου συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μία σχολική μονάδα. Η είσοδος των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενθαρρύνουν την πρωτοτυπία και την καινοτομία και προωθούν την κριτική σκέψη των μαθητών.
Περιέχει: σχήματα, πίνακες, εικόνες
Abstract In our times, which have been characterized as times of the “Society of Knowledge”, everyone involved in the educational process ought to ask themselves about the knowledge and skills provided by the Greek educational system and whether this knowledge is sufficient for tomorrow’s citizen. Accumulating knowledge is a matter of the past; a future citizen has to have critical thinking, communicative and co-operative abilities in order to be able to handle whatever knowledge s/he receives, in the right way and to her/his benefit, through the ongoing contact and co-operation with groups of common interests (Smith & Lovat, 2003). A reconsideration of the educational system is needed so as to focus on teaching the learners “how to learn”. IT has been introduced into the educational process and it is important to make good use of it so as to cultivate skills for the citizens of tomorrow. This present dissertation is aiming at incorporating the educational platform “edmodo” in a Primary School,so as to study an alternative form of complementary distance learning in a small primary school of a village. Through the platform, absent learners are informed about the already taught lessons, as well as about any complementary material in order for them to study on their own at home. In addition, each learner is given the option to express any query they may have concerning the lesson to be studied. In order for this to be achieved, an 8-month action research was conducted, which was incorporated into the innovative actions of the school. A study of the bibliography on international applications of distance learning in primary education was carried out and the reasons that impose the necessity of introducing the Platform into our school unit were examined. The results of the research have shown that all the participants reacted positively to the whole action of introducing complementary distance learning in a school unit. IT in education encourages originality and innovation and promotes learners’ critical thinking.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

homework assignments
innovative actions
έρευνα δράσης
κατ’ οίκον εργασίες
Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Edmodo platform
school distance learning
action research
καινοτόμες δράσεις
πλατφόρμα edmodo

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-24
2017-10-09T06:51:37Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

287
82
10*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.