δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ζυμώσεις - Ένζυμα - Μια διδακτική προσέγγιση
Fermentations - "Enzymes" - A teaching approach

Τσατσώνης, Θεόδωρος

Κολιαδήμα, Αθανασία
Καπόλος, Ιωάννης

Fermentation was the process which was used by the people in order to produce useful products such as bread, beer, wine and cheese prior to the Birth of Christ. However, the fermentation mechanism, the structure and the properties of the enzymes were become known in the 19th century. Fermentation is called the reaction of decomposition of organic compounds by enzymes, such as carbohydrates, in other simpler compounds (substances produced and exuded by microorganisms). Fermentations help produce and process commodities products, essential to everyday life. This thesis describes the different fermentation categories (such as alcoholic, lactic etc ...) and the products derived from the process. Furthermore, in this thesis, is presented a considerable amount of information about enzymes, concerning their structure and their role in chemical reactions, how they do act, from what their action depends on, which are their types and their naming. It is referred to enzyme kinetics, namely to factors influencing the rate of enzyme reactions. It is also presented their contribution to the production of products in diagnosis, therapy of severe diseases. The second part of the diploma thesis presents a teaching approach for the teaching of fermentations and enzymes in the Second Class of the General Senior High School. The didactic scenario was designed for a student-centered, collaborative teaching based on Gagné’s “Didactic Design” model, following the instruction of the Ministry of Education. Teaching was performed in five teaching hours. For each teaching hour a description of the structure of the teaching is given, a worksheet is given to the students, which contains questions and activities for them, moreover instructions are given and laboratory exercises are performed and a series of slides are displayed. Finally, the didactic approach includes questionnaires for assessing the didactic approach by teachers and pupils.
Οι άνθρωποι πραγματοποιούσαν ζυμώσεις για να παράγουν χρήσιμα προϊόντα όπως ψωμί, μπύρα, κρασί και τυρί πολύ πριν από την Γέννηση του Χριστού. Όμως, μόλις το 19ο αιώνα έγινε γνωστός ο μηχανισμός των ζυμώσεων, η δομή και οι ιδιότητες των ενζύμων. Ζύμωση ονομάζεται η αντίδραση διάσπασης οργανικών ενώσεων, όπως υδατανθράκων σε άλλες απλούστερες με τη βοήθεια ενζύμων (ουσίες που παράγονται και εκκρίνονται από μικροοργανισμούς). Οι ζυμώσεις βοηθούν στη παραγωγή και επεξεργασία βασικών προϊόντων απαραίτητων για τη καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Στην εργασία περιγράφονται οι διάφορες κατηγορίες ζυμώσεων (όπως η αλκοολική, η γαλακτική ζύμωση) και τα προϊόντα που παράγονται από αυτές. Επίσης σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται πολλές πληροφορίες για τα ένζυμα. Για τη δομή τους και το ρόλο τους στις χημικές αντιδράσεις, πως δρουν, από τι εξαρτάται η δράση τους ποιες οι κατηγορίες τους και τα ονόματα τους. Γίνεται αναφορά στη ενζυμική κινητική στους παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα των ενζυμικών αντιδράσεων. Επίσης παρουσιάζεται η συμβολή τους στη παραγωγή προϊόντων στη διάγνωση, θεραπεία σημαντικών ασθενειών. Στο δεύτερο μέρος της διπλωματικής εργασίας παρουσιάζεται μία διδακτική προσέγγιση για τη διδασκαλία των ζυμώσεων και των ενζύμων στη Β’ τάξη του Γενικού Λυκείου. Το διδακτικό σενάριο σχεδιάστηκε για μία μαθητοκεντρική, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία που στηρίζεται στο μοντέλο του “Διδακτικού Σχεδιασμού” του Gagne και ακολουθεί τις οδηγίες διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας. Η διδασκαλία έγινε σε πέντε διδακτικές ώρες. Για κάθε διδακτική ώρα γίνεται περιγραφή της δομής της διδασκαλίας, δίνεται φύλλο εργασίας το οποίο περιέχει ερωτήσεις και δραστηριότητες για τους μαθητές. Επίσης δίνονται οδηγίες και πραγματοποιούνται εργαστηριακές ασκήσεις και προβάλλονται μία σειρά διαφανειών. Τέλος, η διδακτική προσέγγιση περιλαμβάνει ερωτηματολόγια αξιολόγησης της διδακτικής προσέγγισης από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, σχήματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

φύλλα εργασίας
teaching approach
worksheets
fermentation experiments
ζυμώσεις
ένζυμα
διδακτική προσέγγιση
πειράματα ζυμώσεων
enzymes
fermentations
teaching scenario
διδακτικό σενάριο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-01
2017-10-09T07:19:44Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
185
64*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.