Η αναβίωση της ιστορίας και του πολιτισμού των χρόνων της κατοχής, μέσω των μουσείων Εθνικής Αντίστασης. Μελέτη περίπτωσης το μουσείο Εθνικής Αντίστασης στη Ρεντίνα Αγράφων στην Καρδίτσα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η αναβίωση της ιστορίας και του πολιτισμού των χρόνων της κατοχής, μέσω των μουσείων Εθνικής Αντίστασης. Μελέτη περίπτωσης το μουσείο Εθνικής Αντίστασης στη Ρεντίνα Αγράφων στην Καρδίτσα

ΤΣΙΑΜΑΝΤΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΣΕΝΕ, ΛΗΔΑ

In the current dissertation we will analyze the meaning of heritage communication and communicational politics, as well as the organization and administration of them. It will be examined the communicational relation of the institution and particular the National's Resistance Museum in Rentina Karditsa and the categories of audience. Moreover, it will be mentioned the museum's heritage politics and administration, as well as the viable development and evolution. There will be a historical flashback regarding to the National's Resistance and Occupation era cultural activity and it will be examined its importance for the sustaince of people's determination who suffered from war. The paper aims to show the Occupation's history and culture (organized cultural activity of every form- theater, cinema, literature, songs-) through the National's resistance museums. It will be examined the way people who experience war they were letting temporarily the violent reality through culture and their participation in cultural activities, and therefore boosting their spirit. In the empirical part it will be examined the National's Resistance Museum in Rentina of Karditsa; a small museum in a small providence village and be analyzed the operation structure. Also, it will be presented the ways in which a small museum can secure viability: ways finding economic resources and attracting new audience, aiming development and improvement of the new technologies and attempted practices, the enrichment of museum organizations and the scientific material's structure.
Περιέχει : διαγράμματα, εικόνες
Στην παρούσα διπλωματική εργασία πρόκειται να αναλυθεί η έννοια της πολιτιστικής επικοινωνίας και η επικοινωνιακή στρατηγική των μουσείων, καθώς και η οργάνωση και η διοίκηση αυτών. Θα εξετασθεί η επικοινωνιακή σχέση των οργανισμών του πολιτισμού και ειδικότερα του μουσείου Εθνικής Αντίστασης στη Ρεντίνα Καρδίτσας με τις ποικίλες κατηγορίες κοινού. Επίσης, θα γίνει αναφορά στην πολιτιστική πολιτική και στη διοίκηση του μουσείου καθώς και στην βιώσιμη ανάπτυξη και εξέλιξή του. Θα γίνει μια ιστορική αναδρομή, που θα αφορά την πολιτιστική δραστηριότητα κατά την εποχή της Εθνικής Αντίστασης και της Κατοχής και θα εξετασθεί πόσο σημαντική ήταν, για την διατήρηση του ηθικού των ανθρώπων που βίωναν τον πόλεμο. Η εργασία στοχεύει στην ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού την εποχή της Κατοχής (οργανωμένες πολιτιστικές δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής -θέατρο, κινηματογράφο, λογοτεχνία, τραγούδια-) μέσω των μουσείων Εθνικής Αντίστασης. Θα εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι που βίωναν τον πόλεμο, ξεχνούσαν έστω και παροδικά τη βίαιη πραγματικότητα, μέσω του πολιτισμού και μέσω της συμμετοχής τους στις πολιτιστικές δραστηριότητες, τονώνοντας με αυτό τον τρόπο το ηθικό τους. Στο εμπειρικό μέρος θα παρουσιαστεί το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στη Ρεντίνα Καρδίτσας, ένα μικρό μουσείο σε ένα χωριό της επαρχίας και θα εξετασθεί η λειτουργία και η οργάνωσή του. Επίσης, θα παρουσιαστούν τρόποι με τους οποίους ένα μικρό μουσείο μπορεί να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του, και θα προταθούν τρόποι για την εύρεση νέων οικονομικών πόρων και προσέλκυση νέου κοινού με σκοπό την ανάπτυξη και την αναβάθμισή του μέσω νέων τεχνολογιών και δοκιμασμένων πρακτικών), τον εμπλουτισμό των συλλογών του μουσείου και την επιστημονική οργάνωση του υλικού.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Πολιτιστική επικοινωνία Διοίκηση και ανάπτυξη μουσείων Ανάδειξη Ιστορίας και Πολιτισμού Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Ρεντίνας Πολιτιστικές δραστηριότητες Προσέλκυση κοινού

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T07:34:57Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
25
90*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.