δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Φαινόμενο Θερμοκηπίου: Μια διδακτική προσέγγιση
Greenhouse effect: A teaching approach

ΤΖΟΥΜΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΛΑΚΑΤΟΥΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι ένα επίκαιρο περιβαλλοντικό πρόβλημα που προκαλεί ανησυχία παγκοσμίως. Χωρίς βέβαια το ευεργετικό φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου, η μέση θερμοκρασία της Γης θα ήταν περίπου – 20 °C αντί για + 15 °C που είναι σήμερα. Ορισμένα άερια συστατικά της ατμόσφαιρας, τα θερμοκηπικά αέρια επιτρέπουν τη διέλευση της ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά απορροφούν και επανεκπέμπουν ένα μέρος της υπέρυθρης ακτινοβολίας που εκπέμπει η Γη. Το διοξείδιο του άνθρακα, οι υδρατμοί, το μεθάνιο, τα αλογονούχα αέρια (όπως HFCs, HCFCs, CFCs ), το υποξείδιο του αζώτου, το τροποσφαιρικό όζον αποτελούν τα πιο σημαντικά θερμοκηπικά αέρια. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εκατό ετών, παρατηρείται αύξηση των περισσοτέρων παραπάνω αερίων λόγω της βιομηχανικής επανάστασης και της συνεχιζόμενης βιομηχανικής δραστηριότητας, της αποψίλωσης των δασών και άλλων ανθρώπινων δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την όξυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου. H διακυβερνητική επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος (IPCC) έχει ήδη διαπιστώσει πως μέσα σε 100 χρόνια η θερμοκρασία σημείωσε άνοδο 0,74 ± 0,18 ºC με το μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης να παρουσιάζεται κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Ένας άμεσος αντίκτυπος αυτής της θέρμανσης του πλανήτη είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας λόγω της μείωσης της χιονοκάλυψης και της απώλειας μάζας σε παγετώνες και γενικότερα σε πάγους του πλανήτη. Επίσης ολοένα και περισσότερες ενδείξεις υπάρχουν που υποδεικνύουν πως το φαινόμενο αυτό οδηγεί άμεσα στην κλιματική αλλαγή και έμμεσα στην μείωση της βιοποικιλότητας. Οι περισσότερες κυβερνήσεις των κρατών παγκοσμίως έχουν υπογράψει μέτρα μείωσης των θερμοκηπικών αερίων, με τελευταία την συνθήκη των Παρισίων. Γίνεται κατανοητό πως το φαινόμενο του θερμοκηπίου, λόγω της σπουδαιότητας του, πρέπει να είναι αντικείμενο διδασκαλίας στις περισσότερες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα πλαίσια των φυσικών επιστημών. Γίνεται αναφορά στο σχετικό υλικό που υπάρχει στα σχολικά εγχειρίδια σε Γυμνάσιο και Λύκειο. Επιπλέον παρατίθενται τρια ενδεικτικά σχέδια διδασκαλίας του φαινομένου του θερμοκηπίου, «Πειραματισμός με ενυδρεία και φιάλη με χώμα», «Διδασκαλία με χρήση παράλληλων κειμένων και ιστοσελίδων του διαδικτύου – κατασκευή εννοιολογικού χάρτη» και «Διδασκαλία με χρήση προσομοίωσης του φαινουμένου του θερμοκηπίου». Τέλος κρίνεται σκόπιμη η οργάνωση ενός προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος περιγράφονται ενδεικτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οπώς «καταιγισμός ιδεών», «έρευνα επισκόπησης», «μελέτη πεδίου», «βιωματικό παιχνίδι» και άλλες.
The greenhouse effect is a topical environmental problem that has caused global concern. Without the beneficial natural greenhouse effect, the average Earth's temperature would be around - 20 °C instead of + 15 °C today. Certain atmospheric components of the atmosphere, the greenhouse gases, allow the passage of solar radiation, but they absorb and re-emit some of the infrared radiation emitted by the Earth. Carbon dioxide, water vapor, methane, halogenated gases (such as HFCs, HCFCs, CFCs), nitrous oxide, tropospheric ozone are the most important greenhouse gases. Over the last hundred years, most of the above gases have grown because of the industrial revolution, deforestation and other human activities, resulting in an increase in the greenhouse effect. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has already found that within 100 years the temperature has risen by 0.74 ± 0.18 ºC with the highest rate of growth occurring in the second half of the 20th century. A direct impact of this global warming is the rise in sea level due to the reduction of snow cover and the loss of mass in glaciers and the ice of the globe. There is also increasing evidence that this phenomenon leads to climate change and biodiversity loss. Most governments in the world have signed greenhouse gas reduction measures, most recently the Paris Treaty. It is understood that the greenhouse effect, due to its importance, must be taught in most classes of secondary education within the natural sciences. Reference is made to the relevant material in the school textbooks in High School and Lyceum. In addition, three indicative greenhouse design schemes, "Experimentation with Aquariums and Bottle with Soil," "Teaching Using Parallel Texts and Internet Websites - Conceptual Map Making" and "Teaching Using Greenhouse Simulation" are listed. Finally, it is advisable to organize an environmental education program on the greenhouse effect. Under this program, indicative learning activities are described, such as "brainstorming", "survey research", "field study", "experiential play" and others.
Περιέχει : πίνακες, σχήματα, εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

φαινόμενο θερμοκηπίου
υπερθέρμανση του πλανήτη
διοξείδιο του άνθρακα
προσομοίωση φαινομένου
θερμοκηπικά αέρια
πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T07:38:24Z
2017-10-01


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
37
106*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.