δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΒΑΡΥΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ
GRAVITATIONAL WAVES

ΔΑΙΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΛΕΙΣΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Το Νοέμβριο του 1915 ο Einstein διατυπώνει τη θεωρία της Γενικής Σχετικότητας η οποία μελετά σε αντίθεση με την Ειδική Σχετικότητα επιταχυνόμενα συστήματα αναφοράς και βαρυτικά πεδία. Λίγους μήνες μετά ο Einstein παρουσιάζει την γραμμικοποιημένη προσέγγιση της θεωρίας του την οποία και λύνει. Οι λύσεις του έχουν την μορφή κυμάτων (βαρυτικά κύματα) τα οποία διαδίδονται στο χωρόχρονο με την ταχύτητα του φωτός. Η πρόβλεψη αυτή μένει για πολλά χρόνια ανεπιβεβαίωτη. Το 1974 οι Taylor και Husle ανακαλύπτουν ένα σύστημα αποτελούμενο από δύο άστρα νετρονίων το οποίο και παρακολουθούν για πάνω από 30 χρόνια. Οι παρατηρήσεις τους συμφωνούν με τις προβλέψεις της ΓΘΣ και αυτή είναι η πρώτη έμμεση παρατήρηση των βαρυτικών κυμάτων. Τα επόμενα χρόνια ανακαλύπτονται και άλλα παρόμοια συστήματα των οποίων οι παρατηρήσεις επιβεβαιώνουν την πρόβλεψη της ΓΘΣ. Την ίδια χρονική περίοδο κατασκευάζονται και διατάξεις άμεσης πειραματικής παρατήρησης των βαρυτικών κυμάτων. Το πρώτο σήμα παρατηρείται τον Σεπτέμβρη του 2015 και στη συνέχεια παρατηρούνται άλλα δύο. Στο ελληνικό σχολείο διδάσκονται αναλυτικά τα μηχανικά κύματα αλλά όχι τόσο αναλυτικά η βαρύτητα. Στην εργασία παρουσιάζονται δράσεις και για το Γυμνάσιο και για το Λύκειο οι οποίες μεταφέρουν τη σύγχρονη επιστημονική γνώση των βαρυτικών κυμάτων στην ελληνική τάξη. Χρησιμοποιούνται όλα τα διδακτικά εργαλεία από χωρισμό σε ομάδες με επιμέρους στόχους μέχρι παιγνίδια στο διαδίκτυο.
In November 1915, Einstein formulates the theory of General Relativity, which, in contrast to Special Relativity, studies accelerated frames of reference and gravitational fields. A few months later Einstein presents and solves the linearized approximation of his theory. Its solutions are in the form of waves (gravitational waves) that propagate in spacetime at the speed of light. This prediction remains unconfirmed for many years. In 1974, Taylor and Husle discover a double neutron star system which they observe for over 30 years. Their observations are in very good agreement with the predictions of the GTR, and this is the first indirect observation of the gravitational waves. In the next few years, other similar systems, whose observations confirm the prediction of GTR, are also discovered. At the same time, devices for direct experimental observation of gravitational waves are also being constructed. The first signal is observed in September 2015 and then two more are observed. In the Greek school, mechanical waves are taught analytically, but not gravity. The work presents actions for both Gymnasium and Lyceum that introduce the modern scientific knowledge of gravitational waves to the Greek class. All teaching tools are used, ranging from divining the class into smaller groups with diffenetnt targets to online games.
Περιέχει πίνακες,διαγράμματα,σχήματα και φωτογραφίες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

General Theory of Relativity, Gravgitational Waves, Theory of gravitational waves, Indirect observations, direct observation, greek physics syllabus, Gymnasium, Lyceum, proposals of connecting gravitational waves with physics teaching in greek school.
Βαρυτικά Κύματα, Γενική Θεωρία Σχετικότητας, Θεωρία Βαρυτικών Κυμάτων, Έμμεσες Παρατηρήσεις, Άμεσες Παρατηρήσεις, Ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Φυσικής Γυμνασίου, Λυκείου, Προτάσεις Σύνδεσης Βαρυτικών Κυμάτων με Ελληνικό Σχολείο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T07:42:53Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
113
9*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.