Ανάπτυξη εφαρμογών Ανοικτών Κυβερνητικών Δεδομένων με την πλατφόρμα FIWARE

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Development of Open Government Data (OGD) applications using the FIWARE platform
Ανάπτυξη εφαρμογών Ανοικτών Κυβερνητικών Δεδομένων με την πλατφόρμα FIWARE

ΤΖΩΡΤΖΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Data distribution by governments and public organizations, making it open to everyone, with the use of technologies for Open Government Data (OGD), aspires to emphasize and strengthen their transparency. In its efforts to promote OGD, the European Union has developed the FIWARE platform which is instrumental in publishing and re-using OGD. Due to the field of research in OGD being fairly new and also due to the low number of studies on the capabilities of the platform which have been published so far, the scope of this study is the technical analysis of the platform in the sector of OGD management and the development of high value-added applications. Initially, the Bibliography is reviewed through appropriate methodology. By studying the architecture of the platform through official documentations and by testing - in practice - its capabilities, we gain the knowledge for the design of the UML Use Case Diagram which describes the way to manage and use OGD via the platform. Next, we define the technical specifications for developing quality applications, either by a single user or by a developer. Quality open data from three OGD portals of Greek organizations˙ the Municipality of Thessaloniki, the University of Macedonia and the “data.gov.gr” website, were selected re-publishing in the FIWARE platform. We published geospatial data of points of interest in Thessaloniki and Crete, historical data of air pollution in Thessaloniki, statistical data of migratory crisis in Mediterranean and financial budget data of the Athens University of Applied Sciences. Next, with the use of existing platform components (widgets, operators) as well as newly created ones, applications were developed which consume and re-use published data in a smart way. They improve the daily life of citizens and promote the tourist product of Greece by using geospatial data and mapping it, generate dynamic charts that aid in drawing useful conclusions about the migratory crisis, while making correct decisions regarding the financial management of the Athens University. However, difficulties were identified in searching quality Greek OGD for re-publishing as well as in the technical support by the platform administrators. The final result of this dissertation is to highlight and emphasize the technological capabilities of the platform and the increasingly pivotal role of the OGD in the modern way of governing.
Περιέχει: πλαίσια, εικόνες, διαγράμματα
Η διάθεση από τις κυβερνήσεις και δημόσιους οργανισμούς των δεδομένων τους ανοικτά προς όλους με τη χρήση τεχνολογιών Ανοικτών Κυβερνητικών Δεδομένων (ΑΚΔ) φιλοδοξεί να διευρύνει τη διαφάνειά τους. Στην προσπάθεια αυτή προώθησης των ΑΚΔ, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε την πλατφόρμα FIWARE για τη δημοσίευση και επαναχρησιμοποίησή τους. Επειδή το ερευνητικό πεδίο των ΑΚΔ είναι αρκετά καινούριο και λίγες έρευνες έχουν δημοσιευθεί για τις δυνατότητες της πλατφόρμας, στόχος της εργασίας είναι η τεχνική ανάλυση της πλατφόρμας στον τομέα διαχείρισης των ΑΚΔ και η ανάπτυξη εφαρμογών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αρχικά, μέσω κατάλληλης μεθοδολογίας γίνεται επισκόπηση της Βιβλιογραφίας. Μελετήθηκε η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας μέσω των επίσημων εγχειριδίων και με τον έλεγχο – στην πράξη – των δυνατοτήτων της, αποκτάται η γνώση για τo σχεδιασμό του Διαγράμματος Περιπτώσεων Χρήσης της UML που περιγράφει τον τρόπο διαχείρισης και χρησιμοποίησης των ΑΚΔ. Ορίζονται στη συνέχεια οι τεχνικές προδιαγραφές για ανάπτυξη ποιοτικών εφαρμογών, είτε από τον απλό χρήστη είτε από προγραμματιστή. Επιλέγχθηκαν προς επαναδημοσίευση στην πλατφόρμα FIWARE ποιοτικά ανοικτά δεδομένα από τρεις πύλες ΑΚΔ ελληνικών οργανισμών˙ του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του “data.gov.gr”. Δημοσιεύθηκαν γεωχωρικά δεδομένα σημείων ενδιαφέροντος της Θεσσαλονίκης και Κρήτης, ιστορικά δεδομένα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη, στατιστικά δεδομένα μεταναστευτικής κρίσης στη Μεσόγειο και οικονομικά στοιχεία προϋπολογισμών του ΤΕΙ Αθηνών. Αναπτύχθηκαν στη συνέχεια με χρήση υπάρχοντων συστατικών (widgets, χειριστές) της πλατφόρμας, αλλά και με ανάπτυξη νέων, εφαρμογές που καταναλώνουν τα δεδομένα και τα επαναχρησιμοποιούν με τρόπο “έξυπνο”. Βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και προάγουν το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας με τη χρήση των γεωχωρικών δεδομένων και την απεικόνισή τους σε χάρτη, παράγουν δυναμικά διαγράμματα που βοηθούν στην εκμαίευση χρήσιμων συμπερασμάτων για τη μεταναστευτική κρίση, αλλά και στη λήψη ορθών αποφάσεων για την οικονομική διαχείριση του ΤΕΙ Αθηνών. Ωστόσο, εντοπίστηκαν δυσκολίες στην αναζήτηση ποιοτικών ελληνικών ΑΚΔ για επαναδημοσίευση και στην τεχνική υποστήριξη από τους διαχειριστές της πλατφόρμας. Το τελικό αποτέλεσμα της διπλωματικής είναι η ανάδειξη των τεχνολογικών δυνατοτήτων της πλατφόρμας και της μεγάλης αξίας που αρχίζουν να διαδραματίζουν τα ΑΚΔ στο σύγχρονο τρόπο διακυβέρνησης.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Πλατφόρμα FIWARE
Linked Open Data (LOD)
Wirecloud
OGD applications
FIWARE platform
Συνδεδεμένα Ανοικτά Δεδομένα (ΣΑΔ)
Open Government Data (OGD)
ΑΚΔ εφαρμογές
Ανοικτά Κυβερνητικά Δεδομένα (ΑΚΔ)
OGD technologies
ΑΚΔ τεχνολογίες

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T07:56:17Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
289*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.