Η αειφορία στο σχεδιασμό φωτισμού και στα φωτιστικά σώματα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Sustainability in lighting design and luminaires
Η αειφορία στο σχεδιασμό φωτισμού και στα φωτιστικά σώματα

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

Δούλος , Λάμπρος
Ζερεφός , Στυλιανός

Στην διπλωματική εργασία υπάρχουν πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, σχήματα
Sustainable Lighting Design (SLD) is a process that could change not only the selection process of lighting products, but also the criteria of lighting design itself. Sustainability should be also a crucial factor when someone makes decisions in order to perform a lighting system upgrade or not. Luminaires are mainly studied during their time of use. The Life Cycle Assessment (LCA) of lighting products is a method which analyzes and evaluates the effects throughout their life cycle comprising the extraction and processing of raw materials, design, construction, transportation, distribution, use, recycling and re-use of materials, and last but not least the final disposal. Moreover, LCA analyzes, not only the type of materials and the energy consumed for their production, but also the pollutants released into the environment by assessing the impact on both of economic, environmental and social levels. These outcomes should be used to make decisions about which products can be chosen as being more financially viable or environmentally friendly and which of them contribute most to the sustainability of our society. LCA is a method designed to evaluate the impacts and assess the potential for improvement of a product both during initial design and at other life stages. The most effective approach is to deal with them during the early life of the product and particularly in the design phase, so that they can be identified and addressed by emphasizing real effective solutions. This can be done by choosing the proper materials (using Ecolabel), by changing the product design process (using Ecodesign) and by re-using materials with the recycling process. Sustainability and viability are dynamically entering to the lighting research, development and design phase of the product by integrating life cycle analysis into the overall context of environmental management. The results of LCA analysis have shown that lighting products have serious environmental impacts, particularly at the end of their lives. High and low pressure discharge lamps such as fluorescent lamps use mercury for their operation. Mercury is toxic to humans and the environment. Therefore, proper recycling should be encouraged through certified recycling systems where proper collection and management of mercury and other materials made up of the lamps is done. Oiko-kiklios, a Hellenic company based in Ritsona, recycles luminaires and lamps from all over the Greece. This diploma thesis based on data that have been collected from Oiko-kiklios (WEEE Recycling) demonstrates the importance of recycling and the reuse of materials recovered during the recycling process. Recycling reduces the total cost of production of lighting products by taking into account the cost of dealing with the environmental impacts they cause. Using the reference building for offices in Greece, the total cost over the life cycle of the lamp, consisting of manufacturing, purchasing, installation and maintenance, and finally recycling was analyzed. Moreover, approximate financial data concerning domestic lighting is presented. With the data we received from the Hellenic Statistical Authority and Public Power Corporation (PPC), we will present the benefits of the Sustainable Lighting Design (SLD) process in lighting projects and products.
Ο αειφόρος σχεδιασμός φωτισμού θα μπορούσε να είναι μια διαδικασία που θα μπορούσε να αλλάξει όχι μόνο τη διαδικασία επιλογής των φωτιστικών αλλά και τα κριτήρια του ίδιου του σχεδιασμού των φωτιστικών. Η μελέτη φωτισμού και η κατάλληλη επιλογή των φωτιστικών σωμάτων παρότι εμπλέκονται και ενσωματώνονται από την αρχή στον σχεδιασμό και την κατασκευή του κτιρίου στη συνέχεια δεν εξετάζεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κτιρίου κατά πόσο επηρεάζουν σημαντικά ή όχι το περιβάλλον. Μέχρι τώρα στα προϊόντα φωτισμού εξετάζεται κυρίως η εξοικονόμηση ενέργειας και οι επιπτώσεις κατά το στάδιο της χρήσης και σε μικρότερο βαθμό οι επιπτώσεις κατά το στάδιο της παραγωγής και της τελικής διάθεσης κατά το τέλος ζωής των προϊόντων φωτισμού. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετασθεί το τελευταίο στάδιο της ζωής των λαμπτήρων που είναι της τελικής διάθεσης κατά τέλος ζωής τους. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης LCA του κύκλου ζωής του λαμπτήρα έδειξε ότι προκαλούνται σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά το τέλος της ζωής τους. Για παράδειγμα οι λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής και χαμηλής πίεσης και οι λαμπτήρες φθορισμού, χρησιμοποιούν υδράργυρο για τη λειτουργία τους που είναι τοξικός για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό στον κύκλο ζωής του λαμπτήρα θα πρέπει να μπει και η ανακύκλωση μέσω πιστοποιημένων συστημάτων όπου γίνεται σωστή συλλογή και διαχείριση του υδραργύρου αλλά και των άλλων υλικών που αποτελούν τους λαμπτήρες. Η Οικοκύκλιος και η Ανακύκλωση Α.Ε είναι δύο εταιρείες πιστοποιημένες από το ελληνικό κράτος για την ανακύκλωση λαμπτήρων. Τα υλικά που ανακτώνται κατά το στάδιο της ανακύκλωσης μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και με τον τρόπο αυτό να μειωθεί ο όγκος των αποβλήτων που οδηγούνται στο περιβάλλον. Επιπλέον παρουσιάζονται κατά προσέγγιση οικονομικά στοιχεία που αποδεικνύουν τα οφέλη από την ανακύκλωση και την πώληση των υλικών που ανακτώνται όπως είναι γυαλί, πλαστικό και μέταλλο.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Lighting, Luminaires, lamps, sustainability, life cycle
Φωτισμός, Φωτιστικά σώματα, λαμπτήρες, αειφορία , κύκλος ζωής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T09:26:58Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

11
0
130*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.