The contribution of artistic festivals in the cultural and tourist development of a region. The case of the International Short Film Festival in Drama.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η συνεισφορά των καλλιτεχνικών φεστιβάλ στην πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής . Η περίπτωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.
The contribution of artistic festivals in the cultural and tourist development of a region. The case of the International Short Film Festival in Drama.

ΣΑΚΚΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΣΑΜΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
The development path of a region requires the integration of culture and the cultural policy into a wider strategic planning, which will can exploit the potential of this area and give it important economic and social benefits in the topic area. In many cities, different programs have been implemented and still are implemented with the aim of having a target of urban regeneration. Within these programs the creation of cultural events and festivals were incorporated. The necessity is revealed by local authorities and the state for taking initiatives, which they will be targeting to a better and better management ιn a way to protect their production and to exploit their potential. The aim of this study is to record and highlight some critical factors concerning the contribution of artistic festivals to the general development process of the regions. Methodologically, the study approaches the issue with the help of sources from the international and Greek bibliography as well as fieldwork in a case of study “The Short Film Festival of Drama”. The cultural events are an interesting tool for the cultural and tourist upgrading of the areas. The incorporation of cultural and artistic events on the development agenda of a city is now necessary in order to enrich the offered tourist product but also to enhance its image. The artistic festivals are an interesting cultural tool for stimulating the local economy, under conditions can attract visitors but also to awareness of concepts such as local co-operation and solidary. They can also give extroversion characteristics to a local society that is one important factor in its cultural and developmental prospect. The festivals with the satisfaction of some basic prerequisites such as excellent organizational planning, the availability of appropriate infrastructures, finding sufficient financial resources, broader partnerships and more coordinated actions can make the most of the momentum with multiple benefits for the local community.
Η αναπτυξιακή πορεία μιας περιοχής, προϋποθέτει την ένταξη του πολιτισμού και της πολιτιστικής πολιτικής σε ένα ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό, που θα μπορέσει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες αυτού του τομέα και να προσδώσει σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη στην περιοχή. Σε πολλές πόλεις, εφαρμοστήκαν και εφαρμόζονται διαφορά προγράμματα που στόχο έχουν την αστική αναζωογόνηση. Μέσα σε αυτά τα προγράμματα εντάχθηκε η δημιουργία πολιτιστικών εκδηλώσεων και φεστιβάλ. Αναδεικνύεται λοιπόν η αναγκαιότητα εκ μέρους της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτείας για την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα στοχεύουν στην καλύτερη και αρτιότερη διαχείριση των εκδηλώσεων με τρόπο που και την πολιτιστική παραγωγή να προστατεύουν αλλά και την δυναμική τους να μπορούν να αξιοποιούν. Στη παρούσα μελέτη στόχος αποτελεί η καταγραφή και ανάδειξη ορισμένων κρίσιμων παραγόντων, που αφορούν την συμβολή των καλλιτεχνικών φεστιβάλ στην γενικότερη αναπτυξιακή διαδικασία των περιοχών. Μεθοδολογικά η μελέτη προσεγγίζει το ζήτημα με την βοήθεια πηγών από την διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία όσο και με έρευνα πεδίου, με μελέτη περίπτωσης το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις αποτελούν ενδιαφέρον εργαλείο για την πολιτιστική και τουριστική αναβάθμιση των περιοχών. Η ενσωμάτωση των πολιτιστικών - καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στην αναπτυξιακή ατζέντα μιας πόλης είναι πλέον επιβεβλημένη προκειμένου να εμπλουτιστεί το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν της αλλά και να αναβαθμιστεί η εικόνα της. Τα καλλιτεχνικά φεστιβάλ είναι ένα ενδιαφέρον πολιτιστικό μέσο για την τόνωση της τοπικής οικονομίας, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να συμβάλει στην προσέλκυση επισκεπτών αλλά και στην συνειδητοποίηση εννοιών, όπως η τοπική συνεργασία και αλληλεγγύη. Επίσης μπορεί να προσδώσει χαρακτηριστικά εξωστρέφειας σε μια τοπική κοινωνία, που είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην πολιτιστική και αναπτυξιακή προοπτική της. Τα φεστιβάλ με την ικανοποίηση ορισμένων βασικών προϋποθέσεων όπως, ο άρτιος οργανωτικός σχεδιασμός, η ύπαρξη κατάλληλων υποδομών, η εύρεση επαρκών οικονομικών πόρων, η επίτευξη ευρύτερων συνεργασιών και οι συντονισμένες ενέργειες προβολής και προώθησης μπορούν να αξιοποιήσουν την δυναμική που παρουσιάζουν με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εικόνα της πόλης- Image of the city
Φεστιβάλ-Festival
Τοπική Ανάπτυξη-Local Development
Πολιτιστικός τουρισμός-Cultural tourism
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους-Short Film Festival
Πολιτισμός και Πολιτιστική Πολιτική-Culture and cultural policy

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T10:01:37Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
162
53*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.