Επαγγελματική Εκπαίδευση και Εξέλιξη:Η ενσωμάτωση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ως Βασικό Μάθημα στην εκπαίδευση των μελλοντικών και των εν ενεργεία καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Professional Training and Development: The Integration of Educational Technology as a Standard Course in the training of pre-service and in-service EFL teachers
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Εξέλιξη:Η ενσωμάτωση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ως Βασικό Μάθημα στην εκπαίδευση των μελλοντικών και των εν ενεργεία καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα

ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΒΛΑΧΟΣ, ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

The aim of the particular study is to shed light on EFL teachers' attitudes towards the integration of technology as a standard course in teacher training and development programs, whether pre-service or in-service. Furthermore, educational technology could also be integrated in the curriculums of undergraduate studies. Its main goal was to survey EFL teachers' dispositions as far as technology acceptance and integration is concerned in the EFL context, whether in the private or the public sector. Also, teachers' current use of ICT tools/web 2.0 tools along with the barriers that prevent effective adoption of educational technology (E.T.) have been addressed and examined. In particular, the Technology Acceptance Model (TAM) (Davies, 1989) has been used as a theoretical framework in order to provide reliability and validity to the findings of the research and explain why EFL teachers use or reject education technology in their EFL contexts. For this reason, a mixed method's research has been selected to gather and process the data. The instruments of the research were a questionnaire addressing EFL teachers of both the private and the public sector and an e-mail interview distributed to five EFL teachers. The findings of the research revealed EFL teachers' positive attitudes towards Educational Technology (E.T.) and emphasized a strong need for implementation of teacher training and development programs with an emphasis on the pedagogy (TPACK) (Koehler, Mishra & Yahya, 2007) required for effective use of ICT tools in the FL context.
Εικόνες, διαγράμματα, πίνακες
Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της στάσης των καθηγητών Αγγλικής απέναντι στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας ως κύριο μάθημα τόσο σε επίπεδο προ-πτυχιακών σπουδών όσο και σε επίπεδο εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την προετοιμασία των καθηγητών Αγγλικής στην επιτυχή εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην ξενόγλωσση τάξη. Με αυτόν τον γνώμονα, η έρευνα επικεντρώνεται στις πεποιθήσεις των καθηγητών Αγγλικής σχετικά με την αποδοχή και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, και εν προκειμένω των Web 2.0 tools στην ξενόγλωσση σχολική τάξη. Επίσης, γίνεται αναφορά στα εμπόδια που δυσχεραίνουν την αποδοχή και εφαρμογή της τεχνολογίας στις διδακτικές πρακτικές των καθηγητών Αγγλικής. Για αυτό το λόγο, επιλέχθηκε το Technology Acceptance Model (TAM) (Davies, 1989) με σκοπό να ενισχύσει και να προσδώσει κύρος στην παρούσα έρευνα προσδοκώντας να αποκωδικοποιήσει μέσα από τη χρήση του, τους παράγοντες που ενισχύουν άμεσα η έμμεσα την αποδοχή της τεχνολογίας στο πλαίσιο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, η παρούσα έρευνα προσπάθησε να συγκεντρώσει τις απόψεις των καθηγητών σχετικά με τις επιμορφωτικές τους ανάγκες και τις προτάσεις τους για το πως τα προγράμματα προετοιμασίας (νέοι καθηγητές Αγγλικής) και επαγγελματικής εξέλιξης (καθηγητές Αγγλικής εν ενεργεία) μπορούν να λειτουργήσουν στην επιτυχή αποδοχή και εφαρμογή τη τεχνολογίας στο ξενόγλωσσο σχολικό πλαίσιο. Για τους σκοπούς της έρευνας αυτής επιλέχτηκε η ‘μεικτή μέθοδος’ επεξεργασίας των αποτελεσμάτων μέσω ερωτηματολογίων σε καθηγητές Αγγλικής, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, και με συνεντεύξεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Γενικά, τα ευρήματα της έρευνας αποκαλύπτουν την θετική στάση των καθηγητών Αγγλικής για τις Νέες Τεχνολογίες και επισημαίνουν κυρίως την επιτατική τους ανάγκη για εκπαίδευση μέσω ενός πλαισίου σύμφωνα με το οποίο η τεχνολογία εναρμονίζεται με την παιδαγωγική και το διδακτικό αντικείμενο τους (TPACK framework, Koehler, Mishra & Yahya, 2007).

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Technological Pedagogical Content Knowledge Framework(TPACK)
Teacher Training and Development programs
Technology Acceptance Model(TAM)
In-service, EFL teachers
Εν Ενεργεία Καθηγητές Αγγλικής
Ενσωμάτωση Νέων Τεχνολογιών
21st century skills
Pre-service, EFL teachers
Μοντέλα Ενσωμάτωσης
Μελλοντικοί Καθηγητές Αγγλικής
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Εξέλιξη
Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

English

2017-10-09T10:05:32Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
5
180*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)