Choice of school leadership: exploring the views of primary school teachers

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Επιλογή ηγεσίας σχολικών μονάδων: διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Choice of school leadership: exploring the views of primary school teachers

Παλαιοδήμος, Γεώργιος

Μπάκας, Θωμάς
Ζαμπέτα, Εύη

Ο τρόπος οργάνωσης ενός εκπαιδευτικού συστήματος και η διαδικασία επιλογής των διοικητικών του στελεχών είναι αποτελέσματα καθαρά πολιτικών επιλογών. Στη χώρα μας η δομή, η λειτουργία, η εποπτεία και η διοίκηση των δύο πρώτων εκπαιδευτικών βαθμίδων ακολουθεί τη συγκεντρωτική, γραφειοκρατική και πυραμιδική οργάνωση του ελληνικού κράτους. Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η συστηματική διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την επιλογή ηγεσίας στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών για την υφιστάμενη διαδικασία επιλογής διευθυντών, τα κριτήρια που έλαβαν τελικά υπόψη τους κατά τη διαδικασία αυτή και τι προτείνουν για τη βελτίωσή της. Για τη συγκέντρωση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ως μεθοδολογικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο, το οποίο ήταν δομημένο κυρίως με ερωτήσεις κλειστού τύπου, αλλά περιείχε και περιορισμένο αριθμό ανοικτών ερωτήσεων με στόχο να αξιοποιηθούν εκτός από τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα. Το δείγμα αποτέλεσαν 140 εκπαιδευτικοί διάφορων ειδικοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Άρτας, οι οποίοι συμμετείχαν το 2015 μέσω μυστικής ψηφοφορίας στην επιλογή διευθυντών/-ντριών σχολικών μονάδων και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα SPSS. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν μια μέτρια ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από το ισχύον σύστημα επιλογής των υποψήφιων διευθυντών/-ντριών. Αντίθετα, προκύπτει η ανάγκη για ενεργότερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία επιλογής μέσω της ενίσχυσης της επιμόρφωσης σε θέματα διοικητικής και διαχείρισης, παράλληλα με την εφαρμογή ενός συστήματος επιλογής αξιοκρατικού και αμερόληπτου. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίζεται η ομαλότερη λειτουργία της σχολικής μονάδας.
The organizational manner of an educational system and the selection process of that system’s administrative executives are clearly results of political choices. In our country, the infrastructure, operation, supervision and management of the first two educational levels follows the concentrated, bureaucratic and pyramidic organization of the Greek state. The objective of this research is the systematic survey of the teachers’ opinions concerning leadership selection in school units of Primary Education. Additionally, the perceptions and attitudes of teachers to the existing procedure of headteachers’ selection, the criteria they eventually took into account during this procedure and what they propose for its improvement, have been researched. In order to collect the data a questionnaire, which was structured mainly of closed questions, but also contained a limited number of open questions, was used as methodological tool, so as to evaluate both quantitative and qualitative data. The sample consisted of 140 teachers of various disciplines of the Primary Education Administration from the prefecture of Arta, who participated in 2015, via secret ballot, in school units headteachers’ selection and the statistical data analysis was performed by the SPSS program. The results of the survey indicate a moderate satisfaction of teachers from the current system of selection of prospective directors. On the contrary, there is a need for more active participation of teachers in the selection process by enhancing training in administrative and management issues, alongside the implementation of a system of meritocratic and impartial selection. This will ensure a smoother operation of the school unit.
Περιέχει: Πίνακες, σχήματα, διαγράμματα.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών
school leadership selection
συμμετοχή εκπαιδευτικών
αξιοκρατία
management educational organization
διευθυντής σχολικής μονάδας
school unit headteacher
participation of teachers
meritocracy
επιλογή σχολικής ηγεσίας

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T09:02:37Z
2017-09-22


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

56
1
92*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.