Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το περιεχόμενο και το επίπεδο των μαθηματικών εννοιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών των δύο πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Teachers' perceptions of the content and level of mathematical concepts in the teaching of mathematics in the first two grades of elementary school.
Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το περιεχόμενο και το επίπεδο των μαθηματικών εννοιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών των δύο πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου.

Μπίτσικα, Δέσποινα-Χρυσαυγή

Τζεκάκη , Μαριάννα
Κολέζα , Ευγενία

This research project focuses on the investigation of teachers’ views on the content and level of mathematical concepts that can be perceived by students in the first two grades of elementary school. The determination of the teachers' perceptions of teaching practices and mathematical activities selected when teaching mathematical concepts in early school age is also attempted. In order to achieve the above objectives, a quantitative approach was considered more appropriate. Our sample consisted of 114 teachers who are currently teaching or have previously taught the first two grades of elementary school. The research tool used was a self-referral questionnaire that was electronically distributed to the participants. The data analysis showed that teachers still have low expectations for the pupils' mathematical skills. On the other hand, it is particularly encouraging that during teaching mathematics in elementary schools, teachers seem to mostly prefer modern teaching practices as well as mathematical activities proposed by the new curricula and recent research findings. The findings of this project, as well as previous research projects, suggest that teachers' low expectations of pupils' abilities in mathematics may be due to the fact that teachers are unaware of the content and level of mathematical concepts that pupils are expected to encounter as it is suggested in modern curricula. Therefore, the design of training programs on modern trends in the teaching of mathematics in the first two grades of elementary school is suggested in order to ensure in-depth information of the teachers and their suitable preparation for the teaching of mathematics. At the same time, further research is proposed with the use of mixed data collection methods in order to determine whether teachers apply their views in practice.
Περιέχει 64 πίνακες
Η παρούσα ερευνητική εργασία εστιάζει στη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με το περιεχόμενο και το επίπεδο των μαθηματικών εννοιών που είναι σε θέση να προσεγγίσουν οι μαθητές των δύο πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου. Επίσης, επιχειρείται ο εντοπισμός των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις διδακτικές πρακτικές και τις μαθηματικές δραστηριότητες που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών στην πρώτη σχολική ηλικία. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θεωρήσαμε καταλληλότερη την ποσοτική προσέγγιση. Το δείγμα μας αποτέλεσαν 114 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 που διδάσκουν ή έχουν διδάξει στις δυο πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήσαμε ήταν ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς το οποίο διακινήσαμε ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να παρουσιάζουν χαμηλές προσδοκίες για τις μαθηματικές ικανότητες των μικρών μαθητών. Από την άλλη, ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία των Μαθηματικών στις μικρές τάξεις του δημοτικού σχολείου φαίνεται να προτιμούν κατά κύριο λόγο σύγχρονες διδακτικές πρακτικές αλλά και μαθηματικές δραστηριότητες που προτείνονται από τα νέα προγράμματα σπουδών και από τα πορίσματα πρόσφατων ερευνών. Όπως προκύπτει από την έρευνα αλλά και από τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών, οι χαμηλές προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τις ικανότητες των μικρών μαθητών στα μαθηματικά οφείλονται ίσως στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί αγνοούν το περιεχόμενο και το επίπεδο των μαθηματικών εννοιών που αναμένεται να προσεγγίσουν οι μικροί μαθητές όπως αυτό προτείνεται στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών. Ως εκ τούτου, προτείνεται ο σχεδιασμός επιμορφωτικών προγραμμάτων με θέμα τις σύγχρονες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών των δύο πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου προκειμένου να εξασφαλιστεί η πληρέστερη ενημέρωση και η κατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία των μαθηματικών στις μικρές τάξεις. Παράλληλα, προτείνεται η διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών με την αξιοποίηση μεικτών μεθόδων συλλογής δεδομένων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι απόψεις των εκπαιδευτικών εφαρμόζονται στην πράξη.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Περιεχόμενο μαθηματικών εννοιών
Teaching practices
Διδασκαλία σε μικρές ηλικίες
Επίπεδο μαθηματικών εννοιών
Διδακτικές πρακτικές
Απόψεις εκπαιδευτικών
Teaching at younger ages
Mathematical activities
Content of mathematical concepts
Level of mathematical concepts
Teacher perceptions
Μαθηματικές δραστηριότητες

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-30
2017-10-10T09:09:08Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

24
2
118*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.