Ελληνικός και ευρωπαϊκός λόγος περί επαγγελματικής επάρκειας εκπαιδευτικών: μια συγκριτική μελέτη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Greek and european discourse about professional competence of teachers: a comparative study
Ελληνικός και ευρωπαϊκός λόγος περί επαγγελματικής επάρκειας εκπαιδευτικών: μια συγκριτική μελέτη

Ποτουρίδου, Νίνα

Ζμας, Αριστοτέλης
Ζαμπέτα, Παρασκευή

0
During the recent years, the role of schools and teachers has been changed, due to the new social and financial conditions. In modern schools the role of teachers is multidimensional, because of the fact that teachers are facing a lot of challenges. In order to succeed, modern teachers must have different skills. That’s the reason why the international discourse concerns to education and training through lifelong learning, evaluation, and teachers’ professional competence. Furthermore, countries do not work independently anymore, but according to the proposals and orders of international organizations, including the European Union. Therefore, the current study examined the way that the Greek discourse is affected by European discourse concerning teachers’ professional competence matters. Firstly, we examined separately the Greek and European discourse, through Greek legitimacy and official European documents. Secondly, we compared the two types of discourse with a view to conclude whether they converge or they diverge. This comparative study guided us to several points of convergence between the two types of discourse, which point out that Greek educational policy fits with European and international trends. The fact that our country complies with the European orders, is considered very positive for its further development and quality.
Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο, οι νέες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες διαφοροποιούν το ρόλο του σχολείου στην κοινωνία και κατ’ επέκταση των εκπαιδευτικών. Στο σύγχρονο αυτό σχολείο ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι πολυδιάστατος, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με αρκετές προκλήσεις. Προκειμένου, λοιπόν, να αντεπεξέλθει, ο σύγχρονος εκπαιδευτικός καλείται να διαθέτει ποικίλα προσόντα, αυξημένες ικανότητες και δεξιότητες. Έτσι, ο διεθνής εκπαιδευτικός λόγος διαμορφώνεται γύρω απότην επιμόρφωση μέσω δια βίου μάθησης, την αξιολόγηση και γενικότερα, την επαγγελματική επάρκεια των εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα, τα κράτη δε δρουν αυτόνομα πια, αλλά σύμφωνα με τις προτάσεις και τις επιταγές των διεθνών οργανισμών, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην παρούσα εργασία μάς απασχόλησε, λοιπόν,το κατά πόσο ο ελληνικός εκπαιδευτικός λόγος επηρεάζεται από τον ευρωπαϊκό για τα ζητήματα της επαγγελματικής επάρκειας των εκπαιδευτικών. Αρχικά εξετάσαμε τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό λόγο ξεχωριστά, όπως διαμορφώνονται, ο μενστη νομοθεσία του ελληνικού κράτους, ο δε στα επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια, αντιπαραθέσαμε τα δυο είδη λόγων, προκειμένου να συμπεράνουμε αν συγκλίνουν ή αποκλίνουν. Από τη συγκριτική αυτή μελέτη, διαπιστώσαμε αρκετά σημεία σύγκλισης μεταξύ των δύο λόγων που φανερώνουν τον εναρμονισμό της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής με τα ευρωπαϊκά και διεθνή κελεύσματα. Το γεγονός ότι η χώρα μας συμβαδίζει με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, κρίνεται εξαιρετικά θετικό για την περαιτέρω ανάπτυξη και ποιότητά της.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Επιμόρφωση
Evaluation
Αξιολόγηση
Teachers
Ελληνική νομοθεσία
Professional competence
European discourse
Ευρωπαϊκός λόγος
Greek legitimacy
Επαγγελματική επάρκεια
Education and Training
Εκπαιδευτικοί

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T09:39:42Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

66
0
95*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.