ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ.

ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΔΟΤΣΗΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ , ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Περίληψη- Περίγραμμα διπλωματικής εργασίας Ο καθηγητής Fama (1970) διατύπωσε την θεωρία των αποτελεσματικών αγορών η οποία ήταν ευρέως αποδεκτή και αποτελούσε την βάση για κάθε θεωρία στον χώρο της χρηματοοικονομικής επιστήμης. Από τότε όμως ο τομέας της χρηματοοικονομικής έχει εξελιχθεί σημαντικά. Οι πρόσφατες χρηματοοικονομικές κρίσεις αποκάλυψαν την σημασία και τον ρόλο του ανθρώπινου συναισθήματος στην λήψη των αποφάσεων. Η παραδοσιακή οικονομική και χρηματοοικονομική επιστήμη για πολλά χρόνια είχε απορρίψει την συμβολή του ανθρώπινου συναισθήματος και γενικότερα της ανθρώπινης συμπεριφοράς στην λήψη των αποφάσεων στράφηκε στον τομές της ψυχολογίας για να λάβει απαντήσεις. Σε αυτή την προσπάθεια αναπτύχθηκε ο τομέας της Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής (behavioral finance) ο οποίος έχει σκοπό της εξέταση της χρηματοοικονομικής με ευρύτερη κοινωνική προσέγγιση ενσωματώνοντας στοιχεία από την κοινωνιολογία και την ψυχολογία και αποτελεί ένα δυναμικό και ραγδαία αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο που έρχεται σε αντίθεση με την θεωρία των αποτελεσματικών αγορών ( Shiller 2003). Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας προσπαθούμε να κατανοήσουμε την υπόθεση της θεωρίας των αποτελεσματικών αγορών και των μορφών της ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της. Γίνεται αναφορά στην έννοια του οικονομικού ανθρώπου πάνω στην οποία στηρίχθηκε η παραδοσιακή οικονομική θεωρία. Παρουσιάζεται επίσης η θεωρία της αναμενόμενης χρησιμότητας έτσι όπως θεμελιώθηκε από τους von Neumann & Morgenstern (1944). Στην συνέχεια γίνεται μια εκτενής αναφορά στις αποκλίσεις από την θεωρία των αποτελεσματικών αγορών με την παράθεση των σημαντικότερων ανωμαλιών της αγοράς (market anomalies) που παρατηρούνται. Στο δεύτερο κεφάλαιο μια συνοπτική αναφορά στην συμπεριφορική χρηματοοικονομική με τα κυριότερα έργα που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του κλάδου και στην θεωρία της προοπτικής (prospect theory) των Kahneman & Tversky (1979) η οποία είναι μια εναλλακτική θεωρία λήψης αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας και αποτέλεσε την βάση για την περαιτέρω εξέλιξη του κλάδου. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής αναφορά στον τρόπο με τον οποίο η ψυχολογία των ατόμων επηρεάζει την λήψη των αποφάσεων τους στα συμπεριφορικά σφάλματα που αυτοί υποπίπτουν και στους ευριστικούς κανόνες που ακολουθούν. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται εκτενώς το φαινόμενο του Ιανουαρίου (January Effect) και το εμπειρικό μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασίας το οποίο ερευνά της εμφάνιση του φαινομένου του Ιανουαρίου στην Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά κατά τα χρονικά διαστήματα 2006-2009, 2010-2016 και 2006-2016 στον Γενικό δείκτη συνολικά και στους επιμέρους δείκτες Mid cap & Large cap και τα συμπεράσματα της έρευνας μας.
Summary - Diploma thesis outline Professor Fama (1970) formulated the theory of efficient markets, which was widely accepted and constituted the basis for any theory in the field of financial science. Since then, however, the financial sector has evolved considerably. Recent financial crises revealed the importance and role of human sentiment in decision-making. Traditional economic and financial science for many years has rejected the contribution of human emotion and human behavior in general to decision-making, and has turned to psychology to receive answers. In this effort, the field of behavioral finance has been developed which aims at examining financial with a wider social approach incorporating elements from sociology and psychology and is a dynamic and rapidly developing scientific field that conflicts with theory of efficient markets (Shiller 2003). In the first chapter of this diploma thesis we try to understand the theory of effective markets and its forms so that we can have a complete picture of it. Reference is made to the concept of economic man on which traditional economic theory was based. The theory of expected utility as it was founded by von Neumann & Morgenstern (1944) is also presented. An extensive reference is then made to deviations from the theory of efficient markets by listing the most important market anomalies observed. In the second chapter, a brief account of behavioral finance with the major projects that contributed to the development of the industry and the prospective theory of Kahneman & Tversky (1979), which is an alternative theory of decision making under uncertainty and was the basis for the further development of the industry. In the third chapter there is an extensive reference to how the psychology of individuals influences decision making on the behavioral errors they undermine and the heuristic rules that follow. In the fourth and final chapter, the January Effect and the empirical part of this diploma thesis are explored extensively, investigating the January issue of the Greek stock market during the years 2006-2009, 2010-2016 and 2006- 2016 in the General Index as a whole and in the sub-indices Mid cap & Large cap and the conclusions of our survey.
Η διπλωματική εργασία περιέχει πέντε σχεδιαγράμματα και δώδεκα πίνακες.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-23
2017-10-10T09:51:25Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
89
2*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.