δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η Θεσσαλονίκη ως προορισμός City Break

Δινάκη, Μαρία

Γεραντώνης, Νικόλαος
Κωνστάντογλου, Μαρία

Περιέχει: Πίνακες, διαγράμματα, σχήματα, φωτογραφίες
Ο τουρισμός σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιού και τουρισμού, είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στο κόσμο . Χάρη στις οικονομικές δραστηριότητες που αναπτύσσει, αποτελεί τον κινητήριο μοχλό ανάπτυξης και ευημερίας ενός τόπου. Ωστόσο η οντότητα του φαντάζει ευάλωτη στις αναταράξεις της διεθνούς πολιτικής κατάστασης, και σε κάθε είδους συγκυρίες, όπως μας δίδαξε η ιστορία. Πρόσφατα ζήσαμε την ευάλωτη πλευρά του και στη χώρα μας με την υποχώρηση της τουριστικής ζήτησης στα νησιά του Βορείου Αιγαίου λόγω της ανεξέλεγκτης ροής των προσφύγων στις περιοχές αυτές, την δυσφήμηση της χώρας μας στις ευρωπαϊκές αγορές και τα capital control. Ευτυχώς ο χρόνος λειτουργεί ευεργετικά υπέρ του. Ο Christophe Bouneau (2014), θεωρεί ότι οι κρίσεις δημιουργούν νέες ευκαιρίες στο τομέα της αναψυχής με νέα προϊόντα προωθώντας τη τουριστική οικονομία. Η παρούσα εργασία θα ασχοληθεί με τη δυνατότητα της Θεσσαλονίκης ως «αστικός προορισμός». Για την ολοκλήρωση της χρησιμοποιήθηκε αρχικά βιβλιογραφική ανασκόπηση η οποία εμπλουτίστηκε με πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία, τα οποία αναλύθηκαν, ενώ σημαντική ήταν και η βοήθεια διαδικτυακών πληροφοριών. Στόχος της έρευνας, αποτέλεσε η διερεύνηση του προφίλ των επισκεπτών της πόλης , η ανάλυση των κινήτρων που τους οδήγησε στην επιλογή του προορισμού, και οι απόψεις και εμπειρίες που αποκόμισαν. Παράλληλα επιχειρήθηκε η διερεύνηση του τουριστικού προϊόντος και του εμπλουτισμού του, μέσα από πληροφορίες που αντλήθηκαν από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων που διανεμήθηκε σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς τουρίστες της πόλης. Οι φορείς συνέβαλαν στη συμπλήρωση ερωτηματολογίου, δίνοντας πληροφορίες, αξιολογώντας το προσφερόμενο προϊόντος και επισημαίνοντας τα κακώς κείμενα και τις τυχών προοπτικές στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος και της προβολής της πόλης. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν, οδήγησαν σε διαπιστώσεις και προτάσεις που αναλύονται στο τέλος της παρούσης εργασίας με σκοπό να συμβάλουν στην ενίσχυση της εικόνας της πόλης και στη προώθησή της στη χάρτα του “city break”.
According to the World Tourism and Travel Council, is the biggest industry in the world and is impact is recognized by all the governments world widely. Thanks to the economical activities that are developing, tourism constitutes the motive for growth and prosperity of a place. However, its entity seems fragile at the agitations of the worldwide, political status, and every kind of conjuncture , as history has taught us. Recently, we experienced its fragile side the tourist demand recession of the North Aegean Islands due to the uncontrollable flow of refugees and the defamation of our country to the E european markets caused by the capital controls. Fortunately, this phenomenon has the ability of reflecting in an approximately, short period of time, as history has shown in the case of the lethal tsunami that damaged Phuket a destination of which brand-name is full of images and "promises". Christophe Bouneau (2014) suggests that crisis can create new opportunities and boost activities related to the entertainment, which mainly increase new products economical activities for promoting and developing the touristic economy. The current dissertation deals with the Thessaloniki's ability of growing and becoming a city break destination. For the completion of this study, initially a bibliographic review was used, that was enriched with primary and secondary elements, which were analyzed and the same time the help of online information, via sites was important. Its aim is to identify the profile of the tourists that are visiting Thessaloniki, the analysis of the motives that lead to this choice, the view and the experience that they bear. At the same time, we are trying to investigate the touristic product and enrich it through the information that are deriving from the questionnaire. The operators contributed with their participation to the completion of the questionnaire, which was designed specifically for them, by giving information, evaluating the offered product and mentioning the drawbacks and the potential optimizations of the tourist product and its promotion. The conclusions that we came up with, led to findings and proposals that are analyzed at the end of the current dissertation and will help to the enhancement of the destination’s image and its promotion as city break.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Τουριστικά Κίνητρα
Σχέδιο Τουριστικού Μάρκετινγκ
Εικόνα Προορισμού
Τουριστική Προβολή
Τουριστικό Προϊόν
Αστικός Τουρισμός

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T09:58:59Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
328
43*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.