δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
«Εκπαιδευτικές Δράσεις Χρησιμοποιώντας Μοντέρνες Πειραματικές Διατάξεις Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων.»
«Educational Activities Using Modern Particle Physics Experiments»

Πάντος, Ιωάννης

Τσιριγώτης, Απόστολος
Λέισος, Αντώνιος

The aim is to gather the theoretical background required to teach the theory required for "Standard Model" and to use in the teaching of an application implemented in Excel. A bibliographic overview is presented using the method of the historic recall of the course for the consolidation of the "Standard Model". The principles of operation of the detecting and accelerating devices are presented also. There is special mention in the experiment A.T.L.A.S. and the systems it uses as well as the Fast Tracker system that will be used after increasing the luminosity of the detector. Finally, the educational application is presented.
Περιέχει εικόνες και πίνακες
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η συγκέντρωση του θεωρητικού υποβάθρου που απαιτείται για την διδασκαλία της θεωρίας του «Καθιερωμένου Προτύπου» της σωματιδιακής Φυσικής καθώς και η χρήση στην διδασκαλία μιας εφαρμογής υλοποιημένης σε Excel. Γίνεται βιβλιογραφική επισκόπηση χρησιμοποιώντας την μέθοδο της ιστορικής αναδρομής της πορείας για την εδραίωση του «Καθιερωμένου Προτύπου» καθώς και εισαγωγή των θεωρητικών προαπαιτούμενων. Παρουσιάζονται οι αρχές λειτουργίας ανιχνευτικών και επιταχυντικών διατάξεων σωματιδιακής φυσικής. Τέλος γίνεται μνεία στο πείραμα A.T.L.A.S. και τα συστήματα που χρησιμοποιεί όπως το σύστημα Fast Tracker που θα χρησιμοποιηθεί μετά την αύξηση της φωτεινότητας του ανιχνευτή και παρουσιάζεται η εκπαιδευτική εφαρμογή.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Στοιχειωδη Σωματια
Εκπαιδευτικές Δράσεις
Educational Activities
Καθιερωμένο Πρότυπο
Standard Model
Subatomic Particles

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T10:40:44Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
112
19*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.