Κίνητρα και εμπόδια συμμετοχής των εκπαιδευομένων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στο Νομό Ρεθύμνης. Η περίπτωση του δημόσιου ΙΕΚ και του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Motives and barriers for the participation of learners in adult educational and vocational programs in the prefecture of Rethymno.
Κίνητρα και εμπόδια συμμετοχής των εκπαιδευομένων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στο Νομό Ρεθύμνης. Η περίπτωση του δημόσιου ΙΕΚ και του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας

Παπαδομανωλάκης, Εμμανουήλ

Παυλή - Κορρέ, Μαρία

The exploration issue of this research is the motivations that actuated the trainees to participate in the DIEK and SDE of Rethymno during the school year 2016-2017 and the obstacles they faced. This is a case study, which focuses on two specific structures of lifelong learning. The aim was to explore the initial incentives that motivated learners to attend specific structures and the differentiation of these motivations during their studies. An equally important goal of the survey was to record the difficulties and obstacles that the trainees faced during their studies. The methodological approach which was adopted during the survey was quantitative and the data collection was obtained by completing questionnaires. This methodology was chosen so that the views of the students in DIEK and SDE be quickly, reliably and readily expressed, aiming at the greatest possible depth and reflection of the topic. According to the research findings adult learners attend the SDE and the DIEK in Rethymnon due to both internally and externally motivations. We also find that the obstacles that the trainees face are all but insignificant. They are remarkable and need to be immediate solved so the trainees be able to continue and complete their studies. The motivations that encourage the most the reintegration of these adults into education are the acquisition of the qualification, interest in knowledge, the coverage of the educational deficit, the need to develop social contacts and the change of lifestyle. However the biggest obstacles were: lack of time, inadequate training of trainers and inadequate facilities (workshops, classrooms) of educational institutions. It has been also found that gender and age differentiate the most both participation’s motivations and obstacles. Finally, it is worth mentioning that there are significant differences between pupils in the SDE and students in the DIEK in relation to motivations and obstacles.
Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Το θέμα διερεύνησης της συγκεκριμένης έρευνας είναι τα κίνητρα που ώθησαν τους εκπαιδευομένους στη συμμετοχή τους στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Ρεθύμνου κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017 και τα εμπόδια που αυτοί αντιμετώπισαν. Πρόκειται για μια έρευνα, η οποία χαρακτηρίζεται ως μελέτη περίπτωσης καθώς το αντικείμενό της εστιάζεται σε δύο συγκεκριμένες δομές της διά βίου μάθησης στο νομό Ρεθύμνου. Στόχος ήταν η διερεύνηση των αρχικών κινήτρων που ώθησαν τους εκπαιδευόμενους να φοιτήσουν στις συγκεκριμένες δομές και η ενδεχόμενη διαφοροποίηση των κινήτρων αυτών κατά τη διάρκεια φοίτησής τους. Εξίσου σημαντικός στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή των δυσκολιών και εμποδίων που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετήθηκε κατά τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν η ποσοτική και η συλλογή των δεδομένων προέκυψε μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία επιλέχτηκε ώστε να αποτυπωθούν γρήγορα, αξιόπιστα και εύκολα οι απόψεις των εκπαιδευομένων του ΔΙΕΚ & ΣΔΕ Ρεθύμνου στοχεύοντας στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμβάθυνση και προβληματισμό επί του θέματος. Από τα ευρήματα της έρευνας συμπεραίνουμε ότι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι πηγαίνουν στο ΣΔΕ και στο ΔΙΕΚ Ρεθύμνου με κίνητρα τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Επίσης διαπιστώνουμε ότι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι κάθε άλλο παρά ασήμαντα είναι. Είναι αξιοσημείωτα και χρήζουν άμεσης επίλυσης για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών τους. Τα σπουδαιότερα κίνητρα επανένταξης των ενηλίκων στην εκπαίδευση κατά τους εκπαιδευομένους είναι η απόκτηση του τίτλου σπουδών, το ενδιαφέρον για γνώση, η κάλυψη του εκπαιδευτικού ελλείμματος, η ανάγκη ανάπτυξης κοινωνικών επαφών και η αλλαγή τρόπου ζωής. Τα εμπόδια που συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά ήταν: η έλλειψη χρόνου, η μη επαρκής κατάρτιση των εκπαιδευτών και οι ακατάλληλες υποδομές (εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας) των εκπαιδευτικών φορέων. Επίσης βρέθηκε ότι οι παράγοντες φύλο και ηλικία αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες διαφοροποίησης τόσο στα κίνητρα συμμετοχής όσο και στα εμπόδια. Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των μαθητών στο ΣΔΕ και των σπουδαστών στο ΔΙΕΚ σε σχέση με τα κίνητρα και εμπόδια.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, εκπαίδευση ενηλίκων, κίνητρα και εμπόδια συμμετοχής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T10:45:48Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

47
5
161*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.