Το διαδίκτυο ως μέσο επικοινωνίας και πολιτιστικής, τουριστικής προβολής. Η προβολή του Δήμου Βόλου από τις ηλεκτρονικές σελίδες της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Το διαδίκτυο ως μέσο επικοινωνίας και πολιτιστικής, τουριστικής προβολής. Η προβολή του Δήμου Βόλου από τις ηλεκτρονικές σελίδες της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ευστρατιάδης, Γεώργιος

Τριανταφυλλοπούλου, Αθανασία
Κοντοχρήστου, Μαρία
Καγιαδάκη, Μαρία

This paper explores the promotion of Volos as a Kallikratic Municipality, along with the nearby towns and villages that surround it, as a single tourist destination, exclusively via the internet and using the tools provided by new technologies. We investigated the cultural and tourist promotion of the special features and comparative advantages of the single Municipality of Volos through the websites of governmental bodies responsible for the promotion and management of cultural goods and tourist destinations, both locally and nationally. The aforementioned bodies, along with the websites operated by each one of them, are the Municipality of Volos, the Precinct of Thessaly, the Ministry of Culture and Sports, and the Ministry of Tourism. The present paper attempts to determine whether the Municipality of Volos is viewed as a cultural and tourist destination and to what extent the information provided is sufficient and useful to the future visitor of the city of Volos. The survey demonstrates both the deficiencies and good promotional practices of the sites. The purpose of the paper is to point out to the administrators of the sites the significance of the internet and the possibilities it offers for the promotion of culture and the attraction of visitors to a destination. The use of specific standards and good practices when designing and organizing the structure of a site, and the harmonization of the information provided with the quality criteria defined by the Brussels quality framework and by innovative methods for information management and promotion, are imperative in order to achieve the best result in advertising and promoting cultural and tourist goods in the digital environment.
Περιέχει : πίνακες, εικόνες απο τους εξεταζόμενους ιστότοπους, χάρτες
Η παρούσα εργασία ερευνά την προβολή της πόλης του Βόλου μαζί με τις κοντινές πόλεις και οικισμούς που την περιβάλλουν, ως ενιαίου προορισμού. Δηλαδή την προβολή του Καλλικρατικού Δήμου Βόλου, αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου με την βοήθεια των εργαλείων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. Ερευνάται η πολιτιστική και τουριστική προβολή των ιδιαιτεροτήτων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του ενιαίου Δήμου Βόλου μέσα από τις ιστοσελίδες των φορέων της γενικής κυβέρνησης που είναι αρμόδιοι για την προβολή και διαχείριση των πολιτιστικών αγαθών και των τουριστικών προορισμών, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Οι φορείς αυτοί και μέσα από τους ιστότοπους που διαχειρίζεται ο καθένας, είναι ο Δήμος Βόλου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Υπουργείο Τουρισμού. Με την παρούσα εργασία επιχειρείται να ερευνηθεί αν προβάλλεται ο Δήμος Βόλου ως πολιτιστικός και τουριστικός προορισμός και σε ποιο βαθμό οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι χρηστικές και επαρκείς, στο μελλοντικό επισκέπτη της πόλης του Βόλου. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε καταδεικνύει τόσο τις ελλείψεις όσο και τις καλές πρακτικές προβολής που εφαρμόζουν οι ερευνώμενοι ιστότοποι. Οι διαχειριστές των οποίων καλούνται να κατανοήσουν τη σημαντικότητα του διαδικτύου και τις δυνατότητες που αυτό προσφέρει για την προβολή και προώθηση του πολιτισμού και την προσέλκυση επισκεπτών σε έναν προορισμό. Η χρήση κανόνων και βέλτιστων τεχνικών στο σχεδιασμό και οργάνωση της δομής ενός ιστότοπου καθώς και η εναρμόνιση των παρεχόμενων πληροφοριών με τα κριτήρια ποιότητας, όπως αυτά καθορίζονται με το Πλαίσιο Ποιότητας των Βρυξελλών και με πρωτοποριακές μεθόδους διαχείρισης και προώθησης των πληροφοριών, αποτελούν επιτακτική ανάγκη για την βέλτιστη προβολή και προώθηση των πολιτιστικών και τουριστικών αγαθών κάθε τόπου στο ψηφιακό περιβάλλον.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Διαδίκτυο
Κριτήρια ποιότητας ιστότοπων
Ιστότοπος
Πλαίσιο ποιότητας των Βρυξελλών
Επικοινωνία
Μηχανές αναζήτησης
Δήμος Βόλου

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T11:00:39Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

56
3
118*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.