Η διδασκαλία λεξιλογίου σε μικρόυς μαθητές: Οι μέθοδοι διδασκαλίας που ακολουθούν οι καθηγητές και οι παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές τους

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Teaching vocabulary to Young Learners: Strategies teachers adopt and factors that influence their choices
Η διδασκαλία λεξιλογίου σε μικρόυς μαθητές: Οι μέθοδοι διδασκαλίας που ακολουθούν οι καθηγητές και οι παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές τους

Kladi, Eleni

Vlachos, Kosmas
Kazoulli, Vasileia

The purpose of this dissertation is to identify the strategies that are adopted by the British Council teachers with regard to vocabulary teaching in Young learners. More specifically, it explores which strategies help in vocabulary acquisition, which factors define the adopted teaching strategies as well as to what extent self-reflection is beneficial for the teachers. To this end, a qualitative research was selected to gather and process data. The research tools were a questionnaire with open-ended questions, classroom observations, a classroom observation sheet and self-reflection report cards. The findings were analysed thematically and discussed producing valuable information, implications and suggestions for further research. Generally, the results provide positive indications regarding vocabulary teaching and useful pedagogical implications are drawn for the Greek Young learners’ English language classroom. Overall, research findings urge for certain measures to be applied towards enhancing vocabulary instruction in Young learner classes.
N/A
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να προσδιορίσει τις στρατηγικές που υιοθετούν οι καθηγητές του Βρετανικού Συμβουλίου όσον αφορά τη διδασκαλία λεξιλογίου στους μικρούς μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, διερευνά ποιες στρατηγικές βοηθούν στην απόκτηση λεξιλογίου, ποιοι παράγοντες καθορίζουν τις στρατηγικές διδασκαλίας που υιοθετούνται καθώς και σε ποιο βαθμό ο αυτο-αναστοχασμός είναι επωφελής για τους εκπαιδευτικούς. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε ποιοτική έρευνα για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων. Τα ερευνητικά εργαλεία ήταν ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοικτού τύπου, παρακολούθηση μαθημάτων, φύλλο παρατήρησης μαθημάτων και κάρτες αναφοράς για αυτο-αναστοχασμό. Τα ευρήματα αναλύθηκαν θεματικά και συζητήθηκαν, παράγοντας πολύτιμες πληροφορίες, επιπτώσεις και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Γενικά, τα αποτελέσματα προσφέρουν θετικές ενδείξεις σχετικά με τη διδασκαλία του λεξιλογίου και χρήσιμες παιδαγωγικές επιπτώσεις για για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στους Έλληνες μικρούς μαθητές. Συνολικά, τα ευρήματα της έρευνας απαιτούν την εφαρμογή ορισμένων μέτρων για την ενίσχυση της διδασκαλίας λεξιλογίου στις τάξεις μικρών μαθητών.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Vocabulary
Young learners
Factors
Self-reflection
Vocabulary acquisition

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-09-23
2017-10-10T11:30:47Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

77
6
7*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)