Η αξιοποίηση βιωματικών μεθόδων στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας στο Κέντρο Εκπαίδευσης του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών: Οι απόψεις των εκπαιδευτών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
The use of experiential methods in training mental health professionals in the Education Center of the Organisation Against Drugs: The views of the trainers
Η αξιοποίηση βιωματικών μεθόδων στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας στο Κέντρο Εκπαίδευσης του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών: Οι απόψεις των εκπαιδευτών

ΑΔΑΜ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΟΥΖΑΚΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ

It is wildly accepted that in the field of education and particularly the field of adult education that active participation and experiential methods of education are better than the classic- traditional methods of teaching. Taking the example of professional’s education in the mental health field and particularly in the Centre of Education and Supervision in OKANA Organization, this study is trying to research the benefits of these experiential methods. Through the semi- structured interviews with adults educators in the field of mental health, we are planning to find out to what extend these techniques are their own choices in the implementation of every day educational practice. Through their personal stories and their professional development in the field, we are, the difficulties and challenges that an educator faces. Through their experiences in the field, this study attempts to describe the circumstances and conditions, on which the efficacy of those methods are based. The study also intends to reveal how knowledge is produced in the educational procedure in a way that is directly implemented in the trainees’ every day practice.
Περιέχει : 2 πίνακες
Είναι κοινώς αποδεκτή η άποψη στο χώρο της Εκπαίδευσης γενικά, αλλά και στο πεδίο της Εκπαίδευσης ενηλίκων ειδικότερα, ότι οι ενεργητικές - συμμετοχικές τεχνικές και οι βιωματικές μέθοδοι εκπαίδευσης υπερτερούν έναντι των κλασικών παραδοσιακών μορφών της καθ’ έδρας διδασκαλίας. Παίρνοντας ως παράδειγμα ένα πλαίσιο εκπαίδευσης Επαγγελματιών του χώρου της Ψυχικής Υγείας και συγκεκριμένα το Κέντρο Εκπαίδευσης και Εποπτείας του ΟΚΑΝΑ, η παρούσα μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει τα πλεονεκτήματα αυτών των ενεργητικών πρακτικών. Μέσα από ημιδομημένες συνεντεύξεις με Εκπαιδευτές- Επιμορφωτές Επαγγελματιών του χώρου Ψυχικής Υγείας, προσδοκά να ανακαλύψει κατά πόσο οι ενεργητικές τεχνικές και οι βιωματικές μέθοδοι αποτελούν επιλογή τους στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσα από τις προσωπικές τους ιστορίες και την εξέλιξή τους, επιδιώκει να σταχυολογήσει τις δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν κατά την εφαρμογή τους. Μέσα από την κατάθεση της εμπειρίας τους, προτίθεται να περιγράψει τους όρους και τις προϋποθέσεις που κατά την άποψη τους διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα αυτών των μεθόδων και να ανακαλύψει τρόπους, ώστε η παραγόμενη γνώση κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, θα έχει άμεση εφαρμογή στην καθημερινή πρακτική των Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας, στο πλαίσιο της εργασίας τους.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εκπαίδευση Ενηλίκων
In-Service Education
Mental Health Education
Experiential Learning
Βιωματική Μάθηση
Ενδοϋπηρεσιακή Εκπαίδευση
Συμμετοχικές Ενεργητικές Τεχνικές
Adult Education
Εκπαίδευση Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας
Participatory Active Techniques

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-24
2017-10-10T11:32:56Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

220
37
15*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.