"Διερεύνηση των χαρακτηριστικών του οινοτοπίου που επηρεάζουν μία οινοτουριστική εμπειρία : Η περίπτωση των οινοποιείων του Νομού Αττικής."

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
"Διερεύνηση των χαρακτηριστικών του οινοτοπίου που επηρεάζουν μία οινοτουριστική εμπειρία : Η περίπτωση των οινοποιείων του Νομού Αττικής."

Χρυσοβέλης, Χρήστος

Αλεμπάκη, Μαρία

Εικόνες 5, Σχήματα 8, Πίνακες 18
Οι κυριότερες έννοιες που απασχολούν την παρούσα διπλωματική είναι ο οινοτουρίστας και οι διαστάσεις του οινοτοπίου. Οι κύριοι σκοποί της διπλωματικής βασίζονται στην ανάλυση των παραπάνω εννοιών. Αφενός διερευνάται το κοινωνικοοικονομικό προφίλ του οινοτουρίστα και οι προθέσεις συμπεριφοράς του, αφετέρου διερευνώνται και αναζητούνται οι διαστάσεις του οινοτοπίου που επηρεάζουν την οινοτουριστική εμπειρία του. Για τους σκοπούς της έρευνας επιλέχθηκε η περιοχή της Αττικής, η οποία παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον, τόσο από γεωγραφικής θέσης όσο και από την έκταση και τον ενδιαφέρον που παρουσιάζει ο Αττικός αμπελώνας. Με αφετηρία τους κύριους αυτούς στόχους, η παρούσα ερευνητική μελέτη ανταποκρίνεται στην απαίτηση για γνώση των εννοιών που περικλείουν τον οινοτουρισμό και ειδικότερα των εννοιών που σχετίζονται με τον οινοτουρίστα και την οινοτουριστική εμπειρία του. Πρωτίστως καταγράφεται μία βιβλιογραφική θεωρητική ανασκόπηση των εννοιών και στη συνέχεια λαμβάνει χώρα η ερευνητική μελέτη που θα δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα της διπλωματικής. Η μελέτη του προφίλ, της συμπεριφοράς του οινοτουρίστα αλλά και των διαστάσεων που επηρεάζουν την τουριστική του εμπειρία βασίστηκε σε επιτόπια δειγματοληπτική έρευνα με 332 επισκέπτες οινοποιείων της περιοχής της Αττικής. Με βάση τα εμπειρικά αποτελέσματα, το προφίλ του οινοτουρίστα που προέκυψε από την έρευνα στην Αττική φαίνεται να συμπίπτει με το προφίλ του οινοτουρίστα που προέκυψε από προηγούμενες έρευνες συμπεριφοράς οινοτουριστών στην Ελλάδα. Όσον αφορά τις διαστάσεις του οινοτοπίου που επηρεάζουν την οινοτουριστική εμπειρία, οι κυριότερες είναι το Προσωπικό παροχής υπηρεσιών που αποτελείται από τους ιδιοκτήτες, τους υπευθύνους και το προσωπικό των οινοποιείων και το Αμπελοοινικό προϊόν που περιστρέφεται από τα οινικά προϊόντα κάθε οινοποιείου στην περιοχή. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των διαστάσεων οδήγησε στην δημιουργία μίας κλίμακας των χαρακτηριστικών του οινοτοπίου που επηρεάζουν την εμπειρία των οινοτουριστών στην Αττική.
The main concepts of this study include the wine tourist and the dimensions of the winescape. The main objectives of the study are based on the analysis of the above concepts. In the first place, the socio-economic profile of the wine tourist and his/her behavioral intentions is investigated, while, secondly, the dimensions of the winescape that affect wine-tourism experience are explored. For the purposes of the study, the Attica region was selected. The latter is considered to be of great interest, both from a geographical and from a vinicultural perspective. Based on these main objectives, this research study responds to the requirement for knowledge of the concepts of wine tourism, and in particular of the concepts of wine tourist and its wine tourism experience. Above all, a bibliographic theoretical review of the concepts is carried out, and then a research is conducted to answer the study’s research questions. The study of the profile, the behavior of the wine tourist and the dimensions that affect wine tourist experience was based on field survey with 332 winery visitors in the region of Attica. Results indicate that the profile of the Attican wine tourist seems to coincide with the profile of the wine tourist that emerged from previous wine-tourism behavior surveys in Greece. As far as the dimensions of the wine-growing area are concerned, the main ones include the service staff consisting of the owners, the managers and staff of the wineries and the wine product revolving from the wine products of each winery in the region. The analysis of dimensional results has led to the creation of a scale of wine-making characteristics that affect the experience of wine tourists in Attica.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Wine
Οινοτουρισμός
Οινοτουριστική εμπειρία
Οίνος
Tourist behavior
Τουριστική συμπεριφορά
Οινοτουρίστας
Wine tourism
Wine tourist
Dimensions of winescape
Διαστάσεις οινοτοπίου
Wine tourism experience

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T11:39:52Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

169
4
18*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.