"Γλωσσική συνέχεια" ή Γλωσσική Αλλαγή: Τα Προγράμματα Σπουδών του 1977 και της περιόδου 1993-99 για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
"Language continuity" or Language Change: The curricula of 1977 and of the period 1993-99 for the teachng of Ancient Greek in junior high school
"Γλωσσική συνέχεια" ή Γλωσσική Αλλαγή: Τα Προγράμματα Σπουδών του 1977 και της περιόδου 1993-99 για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο

Μαράκη, Τζανετίνα

Ξυδόπουλος , Γεώργιος
Ντίνας , Κωνσταντίνος

0
The aim of this current thesis is to research the effect that the theory of Language Change, in opposition to the effect of the idea of the “continuity of greek language”, has had on recent educational policy as regards the teaching of the ancient greek language at the junior high school. The necessity of such research is due to the fact that a great argument exists over the teaching of the ancient greek language at the greek high school level for more than two centuries now; it is absolutely necessary to correlate the scientific base and the educational results of this lesson. The research questions attemp to make clear the meanings of Language Change and “language continuity”, to study the effect both have on language education and to examine the choices of the recent educational policy. The current thesis hopes to give more information about language education in order to come to an agreement with the modern scientific theories. The method of the thesis was the literature review on the theory of Language Change, the evolution of the greek language since antiguity and the greek “language issue”. I used the comparative study of the curricula of the years 1976-77 and 1993 – 99 as regards the teaching of the ancient greek language at junior high school and I made a critical reference to the social dialogue about the different choices of the educational policy at each time. The results of the research indicate, first of all, that the Language Change theory affected the curriculum of 1976-77, but not those of 1993-99. The idea of the greek “language continuity” seems to be constructed in order to serve special social and political purposes against the theory of Language Change. The anti-scientific idea of “language continuity” has inspired the teaching purposes of the ancient greek language in a manner that ignores the scientific theories. In conclusion, I suggested all the arguments that are based on the idea of the greek “language continuity” must be reviewed.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τη θέση της θεωρίας της Γλωσσικής Αλλαγής στην πρόσφατη εκπαιδευτική πολιτική για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο σε αντιπαράθεση με την ιδέα της “γλωσσικής συνέχειας”. Η αναγκαιότητα μιας τέτοιας διερεύνησης έγκειται στο γεγονός ότι η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών απασχολεί μέχρι και σήμερα την ελληνική κοινωνία αναφορικά με τα επιστημονικά ερείσματα της εκπαιδευτικής πολιτικής και τα παιδαγωγικά αποτελέσματά της. Τα ερευνητικά ερωτήματα διαμορφώθηκαν ώστε να διασαφηνιστούν οι έννοιες Γλωσσική Αλλαγή και “γλωσσική συνέχεια”, να διερευνηθεί ο ρόλος τους στην γλωσσική εκπαίδευση και να αξιολογηθούν οι επιλογές της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η εργασία φιλοδοξεί να συνεισφέρει στη βιβλιογραφία αναφορικά με την γλωσσική εκπαίδευση στα πλαίσια της αναγκαιότητας η τελευταία να προσαρμοστεί στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Η μέθοδος που ακολούθησα ήταν, αρχικά, η βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με τη θεωρία της Γλωσσικής Αλλαγής και των αρχών αυτής, την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και το ελληνικό “γλωσσικό ζήτημα”. Συνέχισα με συγκριτική μελέτη των Προγραμμάτων Σπουδών των ετών 1976-77 και 1993-99 όσον αφορά τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο και εξέτασα κριτικά τον κοινωνικό διάλογο που αναπτύχθηκε γύρω από τις εκάστοτε επιλογές. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα είναι, αρχικά, ότι τη θεωρία της Γλωσσικής Αλλαγής απηχεί η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976 αλλά όχι και οι επόμενες. Η ιδέα της “γλωσσικής συνέχειας” της ελληνικής γλώσσας ως “ενιαίας και αδιάσπαστης στους αιώνες”, αποδεικνύεται ότι κατασκευάστηκε για να εξυπηρετήσει κοινωνικές και πολιτικές σκοπιμότητες και επικράτησε εισβάρος της θεωρίας της Γλωσσικής Αλλαγής. Η ανυπόστατη επιστημονικά ιδέα της “γλωσσικής συνέχειας” της ελληνικής ενέπνευσε και εξακολουθεί να εμπνέει τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο αποπροσανατολίζοντας από τον επιστημονικό λόγο. Τέλος, προτείνω την αναθεώρηση των επιχειρημάτων που προκύπτουν από τη μη επιστημονική ιδέα της “γλωσσικής συνέχειας” της ελληνικής γλώσσας.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Γλωσσική Αλλαγή, γλωσσική συνέχεια, γλωσσικό ζήτημα, γλωσσική εκπαίδευση, εκπαιδευτική πολιτική, αρχαία ελληνικά, Γυμνάσιο
language change, “language continuity”, greek “language/liguistic issue”, linguistic policy, educational policy, ancient greeks, junior high school

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T08:31:30Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

122
68
5*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.