Ο ρόλος των εκπαιδευτικών για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην σχολική πράξη και η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης τους σε έμφυλα ζητήματα. Μια εμπειρική διερεύνηση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
The role of teachers towards gender equality in school practice and the necessity of their training in gender issues. An empirical approach.
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην σχολική πράξη και η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης τους σε έμφυλα ζητήματα. Μια εμπειρική διερεύνηση

Ψήνας, Πολύβιος

Χαντζηλεοντιάδου, Σοφία
Παπακωνσταντίνου, Αντιγόνη-Άλμπα
Χατζηνικήτα, Βασιλεία

Στην παρούσα έρευνα πραγματοποιήσαμε δειγματοληπτική έρευνα σε 147 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ρεθύμνου και Χανίων, μέσω της χορήγησης ενός ερωτηματολόγιου, σχετικά με διάφορες διαστάσεις του ζητήματος της προώθησης της ισότητας των φύλων στο χώρο του σχολείου. Επίσης, διερευνήσαμε τις πρακτικές επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγματος σε έμφυλα ζητήματα και επιχειρήσαμε μια αυτοαξιολόγηση τους σε επίπεδο βασικών στοχευμένων δεξιοτήτων. Η σημασία του ως προς διερεύνηση θέματος είναι κρίσιμη κρίνοντας από την ευρήματα πολλών ερευνών που αναδεικνύουν την σπουδαιότητα του ρόλου του εκπαιδευτικού αλλά και της συνεχής εκπαίδευσης του, με την παράλληλα διαπιστωμένη έλλειψη σε επίπεδο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και παρεχόμενων επιμορφώσεων.
Tables, figures
In this research we conducted a sample survey on 147 secondary education teachers in Rethymno and Chania Prefecture, Crete, through administrating a questionnaire on aspects of gender equality in schools. Also, we investigated the training strategies of the participants on gender issues and we attempted a self-assessment in key targeted skills for an effective and gender-sensitive teaching. The importance of investigating this issue is vital, considering the findings of many researches that highlight the significance of the teachers’ role alongside their continuous training.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε έμφυλα ζητήματα
Έμφυλες ανισότητες στην εκπαίδευση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek
English

2017-10-11T08:42:36Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

35
2
139*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)