Ο ρόλος των εκπαιδευτικών για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην σχολική πράξη και η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης τους σε έμφυλα ζητήματα. Μια εμπειρική διερεύνηση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
The role of teachers towards gender equality in school practice and the necessity of their training in gender issues. An empirical approach.
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην σχολική πράξη και η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης τους σε έμφυλα ζητήματα. Μια εμπειρική διερεύνηση

Ψήνας, Πολύβιος

Χαντζηλεοντιάδου, Σοφία
Παπακωνσταντίνου, Αντιγόνη-Άλμπα
Χατζηνικήτα, Βασιλεία

Στην παρούσα έρευνα πραγματοποιήσαμε δειγματοληπτική έρευνα σε 147 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ρεθύμνου και Χανίων, μέσω της χορήγησης ενός ερωτηματολόγιου, σχετικά με διάφορες διαστάσεις του ζητήματος της προώθησης της ισότητας των φύλων στο χώρο του σχολείου. Επίσης, διερευνήσαμε τις πρακτικές επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγματος σε έμφυλα ζητήματα και επιχειρήσαμε μια αυτοαξιολόγηση τους σε επίπεδο βασικών στοχευμένων δεξιοτήτων. Η σημασία του ως προς διερεύνηση θέματος είναι κρίσιμη κρίνοντας από την ευρήματα πολλών ερευνών που αναδεικνύουν την σπουδαιότητα του ρόλου του εκπαιδευτικού αλλά και της συνεχής εκπαίδευσης του, με την παράλληλα διαπιστωμένη έλλειψη σε επίπεδο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και παρεχόμενων επιμορφώσεων.
Tables, figures
In this research we conducted a sample survey on 147 secondary education teachers in Rethymno and Chania Prefecture, Crete, through administrating a questionnaire on aspects of gender equality in schools. Also, we investigated the training strategies of the participants on gender issues and we attempted a self-assessment in key targeted skills for an effective and gender-sensitive teaching. The importance of investigating this issue is vital, considering the findings of many researches that highlight the significance of the teachers’ role alongside their continuous training.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε έμφυλα ζητήματα
Έμφυλες ανισότητες στην εκπαίδευση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-11T08:42:36Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

35
2
139*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.