ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
BANKING FRAUD AND INTERNAL AUDIT
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΜΠΑΪΜΠΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ
ΣΑΜΑΝΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, την εξειδίκευση της γνώσης, την τάχιστη μετάδοση της πληροφορίας και την υπέρμετρη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά , επιβάλλουν σε όλους τους εμπλεκόμενους στην οικονομική διαδικασία την όσο το δυνατόν περισσότερη μέριμνα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που ελλοχεύουν σε κάθε οικονομική πράξη. Σύμφωνα με την Επιτροπή της Βασιλείας ΙΙ, η απάτη στο τραπεζικό σύστημα συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους λειτουργικούς κινδύνους που τα τραπεζικά ιδρύματα καλούνται να αντιμετωπίσουν. Αν αναλογιστεί κανείς τόσο πως το τραπεζικό σύστημα –όντας ο θεμέλιος λίθος της οικονομίας- μπορεί να επηρεάσει, ακόμα και με μοιραίο τρόπο, ολόκληρες οικονομίες, όσο και τον μεγάλο αριθμό των σύνθετων τραπεζικών εργασιών και προϊόντων, τότε άμεσα αντιλαμβάνεται τα κάτωθι: 1. Η κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας την τρέχουσα χρονική περίοδο ( ανεργία, έλλειψη ρευστότητας, υπερδανεισμός, κοινωνικό-οικονομικές ανισότητες κλπ) δημιουργεί τάσεις και ωθεί σε μεγαλύτερης έντασης πρακτικές για τραπεζική απάτη. 2. Το φαινόμενο της τραπεζικής απάτης έχει δυναμικές συνέπειες το μέγεθος των οποίων μπορεί να προκαλέσει κατάρρευση όχι μόνον τραπεζικών ιδρυμάτων αλλά και ολόκληρων οικονομιών. 3. Ο εσωτερικός έλεγχος των τραπεζών και η ορθή οργάνωση λειτουργίας του αποτελούν μείζονος σημασίας μέριμνα για την πρόληψη και τη καταστολή της τραπεζικής απάτης. Με γνώμονα λοιπόν όλα τα παραπάνω , η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να καταπιαστεί με την τραπεζική απάτη και τον εσωτερικό έλεγχο των τραπεζών. Ειδικότερα, θα οριστεί η τραπεζική απάτη και θα περιγραφούν οι μορφές της. Επίσης θα παρουσιαστεί ο εσωτερικός έλεγχος των τραπεζών και θα αναλυθεί η σημασία του για την πρόληψη και την καταστολή της τραπεζικής απάτης. Τέλος ,θα εντοπιστούν τα κριτήρια και τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου για να είναι αξιόπιστο και αποτελεσματικό.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Our age is characterized by the globalization of the economy, the intensely competitive environment, the specialization of knowledge, the speedy transmission of information and the excessive use of computers and the internet. These features impose to all those involved in the economic process the greatest possible care to minimize risks underlying in each transaction. According to the Basel II Committee, fraud in the banking system is among the most important operational risks banks are faced with. If one considers not only how much the banking system -being the cornerstone of the economy- can fatally affect entire economies, but also a large number of complex banking services and products, surely the following dawns everyone: 1. The global economic situation (unemployment, lack of liquidity, indebtedness, socio-economic disparities, etc.) creates currently trends and impels higher intensity practices towards bank fraud. 2. The phenomenon of bank fraud has dynamic effects the size of which can cause collapse not only of banks but of entire economies. 3. The internal audit of banks and the proper functioning of its organization are a major concern for the prevention and suppression of bank fraud. In light of all the above, this thesis aims to deal with bank fraud and internal audit of banks. In particular, bank fraud will be defined and its forms will be described. Moreover, internal audit of banks will be presented and its importance will be analysed in terms of prevention and suppression of bank fraud. Finally, criteria and salient traits will be identified so that an internal audit system is reliable and efficient.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

BANKING FRAUD
ΑΠΑΤΗ
FRAUD
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΠΑΤΗ
INTERNAL AUDIT

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-23
2017-10-11T08:44:12Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
13
104*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.