δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η συμβουλευτική (mentoring) στο πλαίσιο των τουριστικών επιχειρήσεων
Mentoring in tourism enterprises

ΤΟΥΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ, ΕΛΙΖΑ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ

Η παρούσα διπλωματική αποτελεί μια προσπάθεια εννοιολογικής προσέγγισης της ενδοεπιχειρησιακής συμβουλευτικής, ως μια πρακτική ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων. Πρωταρχικός στόχος ήταν η διερεύνηση των παραμέτρων που διέπουν τις συμβουλευτικές σχέσεις και διαμορφώνουν τα εκπορευόμενα αποτελέσματα. Επιπροσθέτως της βιβλιογραφικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε εμπειρική μελέτη, με 121 συμμετοχές εργαζομένων από τουριστικές επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος. Τα πρωτογενή δεδομένα συλλέχθηκαν διαμέσου της διανομής δομημένων ερωτηματολογίων, των οποίων η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος Superior Performance Software System (έκδοση ΙΒΜ SPSS21). Τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας έδειξαν ότι η παροχή ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης, ανάπτυξης γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων, καθώς και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης προς τους προστατευόμενους έχουν άμεση συσχέτιση με τα χαρακτηριστικά του μέντορα, σε επίπεδο επαγγελματικό, ενδοπροσωπικό και διαπροσωπικό.
This thesis is an attempt to approach mentoring as a developmental practice of human resources. The primary objective of this thesis is to investigate the parameters governing mentoring relationships and shaping outcomes. In addition to the bibliographic research, an empirical study was also conducted in the region of Northern Greece. Participants were 121 employees from tourism enterprises. Primary data was collected through the distribution of structured questionnaires, the statistical processing and analysis of which was carried out using the Superior Performance Software System (IBM SPSS 21). The findings indicate that the provision of professional developmental opportunities and psychosocial support to the mentees are positive associated with the intrapersonal, interpersonal and professional skills of the mentor.
πίνακες, διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Προσωπική Ανάπτυξη
Personal Development
Professional Development
Mentor
Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων
Μέντορας
Συμβουλευτική
Psychosocial support
Human Resource Development
Mentee
Mentoring
Συμβουλευόμενος
Επαγγελματική Ανάπτυξη
Ψυχολογική Υποστήριξη

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T08:47:41Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
123
3*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.