"Η χρήση ψηφιακών ιστοριών κινουμένων σχεδίων για να βελτιώσουμε την ακουστική κατανόηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες."

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
“The use of digital animated stories to enhance listening comprehension of students with Special Educational Needs”
"Η χρήση ψηφιακών ιστοριών κινουμένων σχεδίων για να βελτιώσουμε την ακουστική κατανόηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες."

Ζυγοπούλου, Στεργιανή

Καρασίμος , Αθανάσιος
Αντωνίου , Φωτεινή

Οι ψηφιακές ιστορίες σαν εκπαιδευτικό υλικό έχει αποδειχθεί ότι αυξάνουν το κίνητρο των μαθητών για μάθηση. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης κινουμένων σχεδίων ως πηγή αυθεντικού γλωσσικού υλικού έχουν αναλυθεί από πολλούς ερευνητές. Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη στην ξενόγλωσση τάξη ενός Ειδικού Λυκείου. Η μικρής κλίμακας έρευνα επικεντρώνεται σε επτά συμμετέχοντες εφηβικής ηλικίας που παρουσιάζουν ποικίλες αναπηρίες, οι οποίοι συμμετείχαν σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης βασισμένο σε ιστορίες κινουμένων σχεδίων σύντομης διάρκειας. Διάφορα ερευνητικά εργαλεία όπως ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις και παρακολουθήσεις χρησιμοποιήθηκαν και έδωσαν πολύτιμα αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα αποδείχθηκε ότι οι ιστορίες κινουμένων σχεδίων παρακίνησαν τους μαθητές να εμπλακούν σε μια πραγματική διαδικασία ακρόασης παρακολουθώντας το βίντεο και να το κατανοήσουν αναπτύσσοντας κατάλληλες στρατηγικές. Επιπλέον, το αυθεντικό γλωσσικό υλικό έδωσε την δυνατότητα για πολυαισθητηριακή μάθηση και εξοικείωση με τον πολιτισμό της γλώσσας που διδάσκονται.
Digital animated stories as an instructional tool have shown to be effective in raising learners’ motivation. The benefits of utilizing animated stories as a source of authentic language input have analyzed by many scholars. This study aims to present the results of an investigation carried out in a Special High School EFL classroom. The small-scale research focuses on seven teenage participants with various disabilities who took part in a pilot intervention program based on short animated videos. Several research tools like questionnaires, interviews and observations were applied and gave valuable results. In essence, digital animated stories motivated learners to listen for a purpose and comprehend a digital animated story developing appropriate strategies. In addition, the authentic language input offered opportunities for multisensory processing and familiarization with the target culture.
Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-Special Educational Needs
Εκπαιδευτική τεχνολογία-Educational Technology
Ακουστική κατανόηση-Listening Comprehension
Ψηφιακές ιστορίες κινουμένων σχεδίων-Digital animated stories

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

English

2017-10-11T08:53:05Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
102
9*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)